Aanpak VROM is goedkoper voor burgers

De invoering van een VROM-vergunning kan voor particulieren en bedrijven een lastenverlichting opleveren van enkele honderden miljoenen euro's per jaar. Dit schrijven de bewindslieden van VROM, minister Dekker en staatssecretaris Van Geel in een vandaag aan de Tweede Kamer gezonden notitie.

Dekker (Volkshuisvesting) en Van Geel (Milieu) werken in dit stuk de afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet verder uit. Daarin was bepaald dat de vele wetten en regels teruggebracht zouden worden tot een overzichtelijk minimum. Ze waarschuwen direct voor al te hooggespannen verwachtingen: ,,Voor de uitvoering van alle voornemens zal geruime tijd nodig zijn.'' Voor het eind van dit jaar nog sturen ze een tijdschema naar de Tweede Kamer waarin wordt aangegeven wanneer welke regels worden aangepakt. Van de vierhonderd regels op allerlei gebieden zullen er naar verwachting honderd worden geschrapt en nog eens honderd worden samengevoegd met andere.

In hun notitie schrijven de bewindslieden: ,,Een wezenlijke verbetering kan voortkomen uit de VROM-vergunning, Afzonderlijke vergunningen voor de milieu- en bouwaspecten van nieuwe bedrijven zijn dan niet meer nodig.'' Hierdoor dalen direct de administratieve lasten voor de betrokken bedrijven of personen, stellen Dekker en Van Geel.

Om hun doel te bereiken willen ze drie omvangrijke wetten samenvoegen: de wet Ruimtelijke Ordening, de wet Milieubeheer en de Woningwet. ,,Deze regels zijn niet altijd even helder'', zeggen de bewindslieden. Ze voegen er wel aan toe dat de genoemde activiteiten ook weer niet zonder regels kunnen. Er is volgens hen echter meer ruimte voor zelfregulering. Een aantal nieuwe wetten, waarvan de voorbereiding reeds een tijd gaande was, zal niet meer worden ingediend.

Het VROM-plan omvat milieuregels en de milieueffectrapportage, voorschriften voor asbest- en afvalverwerking, bouwvoorschriften, de kernenergiewet, mestregels, voorschriften voor het verkrijgen en de besteding van subsidies, bijvoorbeeld voor stedelijke vernieuwing.

Dekker en Van Geel kondigen aan dat ze de vereenvouding uit willen breiden naar andere departementen.