`Eurostat' is geen halszaak

Het Europees Parlement zal voorlopig niet het aftreden eisen van eurocommissarissen wegens de Eurostat-affaire. Dat hebben de voorzitters van de twee grootste parlementsfracties, de christen-democraat Hans-Gert Pöttering en de socialist Enrique Barón Crespo, vanmorgen gezegd.

Woensdagavond mogen leden van de begrotingscontrolecommissie van het parlement twee rapporten van de Europese Commissie inzien over financiële onregelmatigheden bij Eurostat, het Europees bureau voor statistiek. Van deze rapporten worden slechts samenvattingen gepubliceerd waaruit namen van verantwoordelijke ambtenaren zijn geschrapt. Donderdagmiddag horen de fractievoorzitters van het Europees Parlement samen met de begrotingscontrolecommissie Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, over de kwestie. De fractievoorzitters hebben samen met Prodi besloten om achter gesloten deuren te praten.

Volgens de socialist Barón Crespo is het niet de bedoeling om ,,koppen te laten rollen'' van eurocommissarissen wegens politieke verantwoordelijkheid voor de affaire. Hij zei vanmorgen dat de bedoeling is om problemen die te maken hebben met een toenemende werklast en een gebrek aan middelen bij de Commissie op te lossen. Volgens hem hebben de fractievoorzitters de leiding genomen bij het horen van Prodi, omdat de politieke verantwoordelijkheid voor misstanden het hele parlement aangaat. De twee eurocommissarissen die het meest onder vuur liggen, Predo Solbes en Neil Kinnock, zijn beiden socialist.

De christen-democraat Pöttering zei vanmorgen niet te geloven dat het parlement donderdag over voldoende gegevens zal beschikken om conclusies over politieke verantwoordelijkheden te trekken. Volgens hem is het op dit ogenblik onjuist om te speculeren over het aftreden van alleen Solbes, onder wie Eurstat ressorteert. Hij zei dat meer eurocommissarissen bij de zaak zijn betrokken. De groene eurocommissaris Michaele Schreyer, onder wie de fraudebestrijding ressorteert, wordt verweten de Eurostat-affaire te laat te hebben gesignaleerd.

De begrotingscontrolecommissie wil ook de eurocommissarissen Chris Patten (Buitenlands Beleid), Poul Nielson (Ontwikkelingssamenwerking) en Viviane Reding (Cultuur) horen, omdat de indruk bestaat dat hun ambtenaren soortgelijke administratieve acrobatie hebben uitgevoerd als hun collega's van Eurostat.