Meerderheid Kamer steunt bezuinigingen Balkenende

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de bezuinigingsplannen van het kabinet-Balkenende II.

Aan het eind van twee dagen Algemene Politieke Beschouwingen beloofde premier Balkenende dat het kabinet nog eens gaat studeren op de eigen bijdrage voor medicijnen op recept. Deze wordt wel ingevoerd, maar om ,,ongewenste lastenverzwaringen'' te voorkomen, komt er mogelijk een plafond van ongeveer honderd euro per jaar aan de eigen bijdrage, suggereerde de premier. Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie wilde van de eigen bijdrage af, maar deze partijen werden het niet eens over een alternatief.

Het kabinet nam een motie van Van Aartsen (VVD) over, waarin erop wordt aangedrongen een in de kabinetsplannen dreigende tijdelijke vermindering van de politiesterkte in 2004 te verhelpen.

Een motie van Verhagen (CDA), die vroeg dat de eigen bijdrage voor medicijnen niet zou worden ingevoerd, werd door de CDA-fractievoorzitter ingetrokken toen bleek dat zij niet op een meerderheid kon rekenen. De motie over de politiesterkte werd aanvaard met slechts de stemmen van GroenLinks tegen. Ook nam de Kamer een motie-Marijnissen (SP) aan, waarin wordt aangedrongen op de invoering van een sollicitatieplicht voor ex-politici met wachtgeld. CDA en VVD willen de adviezen van de commissie-Dijkstal over dit onderwerp afwachten en stemden tegen de motie.

Op geen enkel moment tijdens het debat had het door de coalitie van CDA, VVD en D66 gesteunde kabinet uit de Kamer een geloofwaardige aanval op zijn beleid te duchten. Het CDA slaagde er ook niet in voor de motie over de eigen bijdrage bij medicijnen steun te verwerven bij de PvdA en de andere oppositiepartijen, omdat de tekst voorzag in een aanzienlijke verhoging van het eigen risico. Dat achtte de oppositie onaanvaardbaar.

Tijdens nachtelijk overleg besloten premier Balkenende en de vice-premiers Zalm en De Graaf zelf een initiatief te nemen ter verzachting van het voorstel over de eigen medicijnbijdrage. Op die manier werd het politieke isolement waarin CDA-fractieleider Verhagen zich bevond, verholpen.

REPORTAGE, ANALYSE: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 7

WWW.NRC.NL: dossier Rijksbegroting 2004