VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE

Wie: M.C.F. Verdonk (VVD)

Wat wil zij? Toenadering tussen minderheden en autochtonen. Beperking van immigratie door gezinshereniging en -vorming. Snelle afhandeling asielaanvragen. Europese afspraken tegen illegale immigratie.

Hoe? De minimumleeftijd voor gezinsvorming wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. De inkomenseis wordt verhoogd naar 120 procent van het wettelijk minimumloon. Een wetsvoorstel dat dat mogelijk maakt, moet begin 2004 in werking treden. De vereisten voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden aangescherpt.

Overheidsinstellingen moeten minderheden zo weinig mogelijk toespreken in hun eigen taal. Onderwijs in levende allochtone talen moet worden afgeschaft. Het kabinet staat `gedeeld burgerschap' voor ogen. Dat houdt in dat er Nederlands gesproken wordt en dat men zich houdt aan basale Nederlandse normen zoals respect voor lichamelijke integriteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

Nieuwkomers in het kader van gezinsvorming- en hereniging moeten vóór toelating tot Nederland de Nederlandse taal machtig zijn en elementaire kennis hebben van de Nederlandse samenleving. Om een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd te verkrijgen, moet het taalniveau na vestiging worden uitgebreid. Taalbeheersing en kennis van de Nederlandse samenleving worden getoetst door middel van een inburgeringsexamen.

De inburgeringskosten moeten op eigen kosten gevolgd worden. Wie aantoonbaar het vereiste niveau van inburgering gehaald heeft, komt in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

Het toezicht op terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen wordt versterkt. De capaciteit van de vreemdelingendiensten, die op de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers toezien, wordt voor dat doel uitgebreid. Criminele vreemdelingen en illegalen zullen bij voorrang worden verwijderd. De capaciteit voor vreemdelingenbewaring zal worden uitgebreid, onder meer door de oprichting van nieuwe uitzendcentra. Er wordt extra capaciteit beschikbaar gesteld om de identiteit van aangehouden vreemdelingen te achterhalen. Huisjesmelkers, koppelbazen of anderen die zich verrijken aan de illegaliteit krijgen te maken met financiële sancties.