VOLKSHUISVESTING,RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

Wie: S. Dekker (VVD)

Wat wil zij? Meer bewegingsvrijheid voor burgers, bedrijven en bestuur. Accent leggen op `de ontwikkelkracht' van VROM. Meer woningen, achterstanden in oude wijken wegwerken en veel minder regels.

Hoe? Nagaan hoe betrokken partijen, zoals woningcorporaties, kunnen worden geprikkeld om te investeren in de stedelijke woningmarkt. Overleg organiseren over de bouw van studentenwoningen. Schrappen van honderd (wettelijke) regels, nog eens honderd samenvoegen met andere.

Dekkers leus luidt: van hindermacht naar ontwikkelkracht. In de nota `Ruimte', die begin volgend jaar gereed moet zijn, wil ze beschrijven wat er moet gebeuren op het gebied van bouwen en natuurbehoud. Duidelijk is al wel dat Dekker nog sterker dan haar voorganger en partijgenoot Kamp af wil van het `contourendenken' van ex-minister Pronk (PvdA), die daarmee de groene gebieden tegen al te veel nieuwbouw trachtte te beschermen. Dekker wil meer ruimte geven aan lokale en regionale overheden. ,,Een platteland dat zich economisch en sociaal kan ontwikkelen'' is haar streven. Plattelandsgemeenten moeten ,,een eigen afweging'' maken tussen nieuwbouw en wat ze aan karakteristieken willen behouden.

Duidelijk is dat Dekkers prioriteit bij de volkshuisvesting ligt. Woningcorporaties zullen meer moeten bijdragen aan het opkrikken van achterstandswijken in grote steden. Tegelijk wil ze hun meer ruimte geven voor andere projecten dan sociale woningbouw. De volkshuisvesting moet meer een ,,echte woningmarkt'' worden, waarbij Dekker ook sterkere differentiatie van de huren wil. Voor woningen met veel kwaliteit kan dan een hogere huurverhoging gelden dan de paar procent die nu wettelijk is vastgelegd. De minister schenkt verder aandacht aan studentenhuisvesting. ,,Er is een urgent tekort van 15.000 eenheden'', aldus Dekker. Gemeenten en corporaties zullen ,,met concrete acties en aanbevelingen'' worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Dekker bezuinigt stevig op de huursubisidie, ruim 200 miljoen in de komende jaren. Ze zegt zich te realiseren dat per maand 12 euro meer huur betalen ,,veel is voor iemand op bijstandsniveau'', maar het is niet onbetaalbaar.