Maatschappelijke organisaties somber gestemd

Organisaties op het gebied van zorg, onderwijs, milieu, bouw en transport hebben overwegend negatief gereageerd op de kabinetsplannen. Een bloemlezing.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt het in principe positief dat het kabinet het nemen van eigen verantwoordelijkheid door patiënten en zorgaanbieders wil stimuleren. Maar de voorstellen om te bezuinigen op de lonen vindt de NVZ ,,een stap terug''.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hekelt het snijden in vergoedingen voor onder meer fysiotherapie, tandheelkundige zorg en psychotherapie. De huisarts zal hierdoor worden overspoeld met een ,,vloedgolf aan nieuwe zorgvraag'', maar krijgt geen middelen om deze het hoofd te bieden.

Artenorganisatie KNMG vreest dat ,,eenzijdige `hap snap'-bezuinigingsmaatregelen'' vooral ,,chronisch zieken en mensen met lage inkomens'' zullen treffen. De organisatie verwacht daarnaast dat de werkdruk voor artsen ,,onaanvaardbaar'' zal toenemen.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie verwijt het kabinet ,,eenzijdige betalingen door de burger die zorg nodig heeft'' en een ,,begin van de afbraak van een toch al rammelend stelsel''.

De vereniging van universiteiten VSNU reageert verheugd op de aangekondigde investeringen in de `kennissamenleving'. ,,Deze trendbreuk is een eerste stap naar de versterking van de internationale positie van Nederland als kennisland'', aldus VNSU.

De Landelijke Studenten Vakbond is woedend over het advies van het CPB om alle studiebeurzen om te zetten in leningen. ,,Premier Balkenende kan de kenniseconomie dan wel op zijn buik schrijven.''

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs begrijpt niet hoe het kabinet het terugdringen van het lerarentekort kan omschrijven als ,,topprioriteit'' als tegelijkertijd de ambtenarensalarissen met daarbij ook de salarissen van leraren worden bevroren.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, is geschrokken van de omvang van de bezuinigingen bij het ministerie van VROM, die de ,,verloedering en achteruitgang in achterstandswijken zullen versterken''.

Ook de vier grote steden wijzen hierop. Door de kabinetsplannen dreigt het grotestedenbeleid een ,,lege huls'' te worden, zeggen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) vindt dat het kabinet de jarenlange daling van het aantal nieuwbouwwoningen niet daadkrachtig genoeg aanpakt.

De Woonbond stelt dat huurders ,,onevenredig zwaar'' worden getroffen, niet alleen door verlaging van de huursubsidie, maar ook door verhoging van de energiebelasting en het verdwijnen van de Energie Premie Regeling. Door deze laatste maatregel zullen verhuurders naar verwachting afzien van betere isolatie van hun woningen.

Verladersorganisatie EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer en Transport en Logistiek Nederland vinden dat het kabinet te weinig geld uittrekt voor het aanpakken van de files. Daarnaast hebben ze kritiek op het aanpassen van de motorrijtuigenbelasting aan de inflatie.

De ANWB vindt dat het kabinet niet verder gaat dan achterstallig onderhoud aan wegen, spoor en vaarwegen. Het ,,wegwerken van knelpunten'' in het verkeer wordt op de lange baan geschoven.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoeven de aangekondigde besparingen op het milieu, in totaal 900 miljoen euro ,,geen grote nadelige effecten'' te hebben. Wel is het volgens het RIVM ,,onzeker'' of Nederland aan zijn Kyoto-verplichtingen kan blijven voldoen.

De Stichting Natuur en Milieu concludeert dat Nederland de komende jaren ,,minder leefbaar'' wordt. Volgens de organisatie is er te weinig aandacht voor het terugdringen van vervuilende stoffen, openbaar vervoer, verbetering van de kwaliteit van natuur en water en groen bij de steden.

Greenpeace is ontstemd over het verdwijnen van de Energie Premie Regeling. ,,Hiermee krijgt energiebesparing en zonne-energie in Nederland de nekslag.'' Ook het toestaan van genetische manipulatie in de landbouw is de organisatie een doorn in het oog.

Natuurmonumenten vindt dat het kabinet te traag is met het aankopen van grond om de Ecologische Hoofdstructuur op tijd te realiseren.

Het Nederlands Politie Instituut laat weten dat het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen ,,met instemming'' kennisnemen van de kabinetsplannen op het gebied van veiligheid. Ondanks het economisch zware tijden wordt ,,het onderste uit de kan'' gehaald.

De Nationale Jeugdraad mist in de begroting een duidelijke visie op jeugdbeleid. Problemen van jongeren, zoals te dure kamers, vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid worden niet aangepakt. ,,Het enige waarvoor komend jaar geld wordt uitgetrokken is overlast door jongeren.''

Ontwikkelingsorganisatie Novib vindt dat het kabinet het budget voor ontwikkelingshulp ,,vervuilt'' door er vredesmissies, verzekeren van exportkrediet en investeringen van Nederlandse bedrijven bij onder te brengen.