JUSTITIE

Wie: J.P.H. Donner (CDA)

Wat wil hij? Uitbreiding capaciteit gevangenissen, openbaar ministerie en rechtbanken. Conflictbemiddeling buiten de rechtszaal. Meer rechten voor slachtoffers. Terrorismebestrijding. Meer preventie, voorrang voor jeugd.

Hoe? Opgelegde straffen moeten daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daarvoor moet bestaande gevangeniscapaciteit beter benut worden, bijvoorbeeld door meer mensen in één cel, uitbreiding van voorwaardelijke vrijlating, en versobering van gevangenisregimes. Er komt 41 miljoen euro voor nieuwe cellen.

Het openbaar ministerie en de rechterlijke macht moeten 40.000 zaken meer afhandelen. Eenvoudige delicten (winkeldiefstal, verkeersovertredingen) moeten afgedaan worden door de officier van justitie, zodat de rechter minder wordt belast. Criminele jongeren, veelplegers en plegers van zeer ernstige delicten krijgen prioriteit. Om de capaciteit van de rechterlijke macht te vergroten zullen bekostiging en organisatie van de strafrechtelijke keten gewijzigd worden. Om de druk op de rechterlijke macht te verminderen wil Donner dat de partijen conflicten zoveel mogelijk buiten de rechtszaal uitvechten, bijvoorbeeld bij arbitrage- of klachtencommissies.

Donner wil de kwaliteit van wetgeving in het algemeen en het strafrecht in het bijzonder verhogen. Wetsvoorstellen worden getoetst aan kwaliteitscriteria. Zo moet in nieuwe wetgeving de eigen verantwoordelijkheid van burgers meer aandacht krijgen. Bestaande wetgeving wordt periodiek gecontroleerd en zo nodig geactualiseerd. Voorbeelden zijn het realiseren van een gunstiger vestigingsklimaat door aanpassingen van het vennootschapsrecht met nieuwe rechtspersonen, en het aanpassen van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Slachtoffers van misdrijven moeten meer aandacht krijgen. Een betere slachtofferzorg leidt tot minder gevoelens van onveiligheid en meer vertrouwen in Justitie.

Voor bestrijding van terrorisme bereidt Donner het wetsvoorstel Terroristische Misdrijven voor.

Er komt meer aandacht voor preventie van criminaliteit. De reclassering moet zich meer richten op `kansrijke' gestraften. Om het tekort aan TBS-voorzieningen op te lossen kijkt Donner naar tijdelijke, soberder voorzieningen.