HOOFDPUNTEN MILJOENENNOTA

MAATREGELEN:

De groei van uitkeringen en ambtenarensalarissen blijft de komende vier jaar 1 procent achter bij die van de overige lonen.

Het ziekenfondspakket wordt verkleind. De volgende zaken verdwijnen uit het pakket: fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar (met uitzondering van chronisch zieken), psychotherapie na dertig behandelingen, tandarts voor volwassenen, zittend ziekenvervoer, de pil vanaf 21 jaar, de eerste IVF-behandeling (tweede en derde poging nog wel).

Ziekenfondsverzekerden moeten per recept een eigen bijdrage van 1,50 euro betalen.

Vanaf 2005 komt er een eigen risico van 200 euro per volwassen ziekenfondsverzekerde per jaar.

In 2006 gaat een nieuw WAO-stelsel in. Alleen volledig arbeidsongeschikten krijgen nog een uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten blijven werken, anders komen ze in de WW of de bijstand.

Wie een WW-uitkering wil moet 39 van de laatste 52 weken hebben gewerkt (was 26 van 39) en vier van de laatste vijf jaar hebben gewerkt. De vervolguitkering WW verdwijnt.

Herinvoering sollicitatieplicht voor werklozen van 57,5 jaar en ouder.

De fiscale stimulering van VUT- en prepensioenregelingen wordt per 2005 geschrapt.

De huursubsidie gaat per 1 juli 2004 omlaag met gemiddeld 12 euro per maand.

Een tweede spoedwet wegverbreding maakt de aanleg van spitsstroken na 2006 mogelijk op de A1, A12, A20, A27 en A28.

Voor gezinsvorming met een partner uit het buitenland moeten de gegadigden in Nederland 21 jaar zijn en ten minste 120 procent van het minimuminkomen verdienen.

Nieuwkomers (immigranten) moeten al in het land van herkomst slagen voor een basistoets voor de Nederlandse taal en kennis over de maatschappij.

Oude migranten met een uitkering en nieuwe migranten moeten verplicht inburgeren. Bij falen worden zij financieel aangepakt of krijgen ze geen definitieve verblijfstitel.

Defensie schrapt de komende vier jaar 11.700 banen.

De publieke omroep moet in 2004 40 miljoen euro bezuinigen. In 2007 loopt dat op naar 80 miljoen.

Vermindering van subsidies in de sport- en welzijnsector.

Roken wordt duurder: een pakje sigaretten wordt inclusief BTW per 1 januari 55 cent duurder.

Om meer ouderen aan het werk te houden verdwijnt de fiscale stimulering van VUT- en prepensioenregelingen.

Voor onderwijs komt tot 2007 een bedrag van 700 miljoen euro beschikbaar.

Er is geld om achterstallig onderhoud van infrastructuur aan te pakken. Hiervoor is tot 2010 600 miljoen euro voor wegen (1300 kilometer nieuw asfaltdek), 853 miljoen voor spoor en 700 miljoen voor vaarwegen beschikbaar.

De politie krijgt volgend jaar 22,5 miljoen euro extra, oplopend tot 52,5 miljoen in 2007, onder meer voor informatie- en communicatietechnologie om de misdaad doelmatiger aan te pakken. Daartegenover staat dat de politie bijna 32 miljoen moet bezuinigen door efficiënter te werken en terugdringen van het ziekteverzuim.

Het openbaar ministerie krijgt er ruim 36 miljoen euro bij en de rechterlijke macht 58 miljoen euro.

Rechters worden doelmatiger ingezet door alternatieve vormen van geschillenbeslechting. Officieren van justitie mogen eenvoudige zaken met bekennende verdachten zelf afdoen.

De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking bedragen volgend jaar in totaal 3,8 miljard euro. Dit komt overeen met 0,8 procent van het bruto nationaal product.

Het kabinet stelt deze kabinetsperiode 700 miljoen euro extra beschikbaar voor de Ecologische Hoofdstructuur en de reconstructie van het platteland. Vorig jaar moest de aankoop van natuurgebied geheel worden stopgezet wegens een tekort op de begroting van het ministerie van LNV.