FINANCIËN

Wie: G. Zalm (VVD)

Wat wil hij? De overheidsfinanciën beheersbaar houden. In 2007 een begrotingstekort van maximaal 0,5 procent, het verbeteren van het goed ondernemersbestuur. Het ontmoedigen van korter werken. Strenger toezicht op kapitaalmarkten.

Hoe? De belangrijkste taak van het ministerie van Financiën is het in de hand houden van de overheidsfinanciën. In de huidige recessie vallen enorme gaten in de begroting en dus moet er extra bezuinigd worden. Volgens EU-afspraken mag de begrotingsoverschrijding niet groter zijn dan 3 procent van het bbp. Dat lukt ternauwernood: dit en volgend jaar bedraagt het tekort 2,4 procent, daarna daalt het tot 0,5 procent in 2007.

Financiën is ook verantwoordelijk voor het inzichtelijker maken van de begroting, het zogenoemde VBTB-proces (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording). Na aansporing van Financiën geven de departementen meer dan voorheen in hun begrotingen aan wat ze willen bereiken, wat ze daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten.

Naast het beheer van de uitgaven is Financiën ook verantwoordelijk voor de inkomsten, ofwel de belastingen. Ook daar staan veel wijzigingen voor de deur. Om de arbeidsparticipatie te vegroten worden de arbeidskorting en de zogenoemde combinatiekorting verhoogd. Hiermee wordt tevens de armoedeval verkleind (het verschijnsel waarbij uitkeringsgerechtigden die een baan accepteren er nauwelijks in inkomen op vooruitgaan).

Om de arbeidsparticipatie te verhogen schaft het kabinet de fiscale stimulering van VUT en prepensioen af. Ook verandert de regeling voor leaserijders en mensen die met een privé-auto van huis naar werk rijden ten gunste van de eerste groep. De motorrijtuigenbelasting wordt vanaf 1 januari jaarlijks aangepast aan de inflatie.

De fiscale behandeling van de eigen woning wordt anders. Mensen die verhuizen mogen de overwaarde van hun vorige huis niet meer fiscaal inzetten voor bijvoorbeeld de aankoop van een boot, maar moeten die gebruiken voor hun nieuwe woning.

Ondernemers mogen hun aangifte voor vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting vanaf 2005 alleen nog elektronisch doen. Voor loonbelasting wordt vanaf 2006 de elektronische aangifte verplicht.