Stop meer innovatie in de troonrede

Aan goede voornemens geen gebrek, maar de `Partij van de Informatiesamenleving' vreest dat de kabinetsplannen te weinig ruimte laten voor innovatieve beleidsvoorstellen, betoogt Arthur van Buitenen.

Leden van de Staten Generaal,

Innovatie is het toverwoord in politiek Nederland. Premier Balkenende is zelfs voorzitter geworden van een heus Innovatie Platform. Alle voorwaarden lijken op orde om tot vernieuwen over te gaan. Maar waar blijven de concrete plannen? De Partij van de Informatiesamenleving (www.pvdi.nl) heeft het bange vermoeden dat de troonrede en de begrotingsvoorstellen uiteindelijk weinig ruimte laten voor innovatieve beleidsvoorstellen. Zij neemt daarom het voortouw en oppert een aantal concrete voorstellen op verschillende beleidsterreinen die de basis kunnen vormen voor de frisse wind in de politiek waar Nederland al zo lang op zit te wachten.

Om de problemen van onze tijd effectief aan te pakken is een nieuwe, onorthodoxe benadering noodzakelijk. Investeren in innovatie, kennis en ict staat centraal in deze benadering. Het is de taak van de regering om de randvoorwaarden voor innovatie en economische groei te creëren.

Hieronder volgen concrete voorstellen:

Voor een betere gezondheidszorg.

Binnen de zorg zijn twee processen essentieel: de standaardisatie van de informatie- en deict-infrastructuur en de ontwikkeling van innovatieve diensten. Het kabinet werkt in samenwerking met de markt een concept uit voor de informatie infrastructuur. Binnen een jaar wil zij één en ander implementeren. Daarmee is de nationale `innovatie architectuur' een feit en is de basis gelegd voor efficiëncy-bezuinigingen binnen de gezondheidszorg. Niet door te snijden in kwantiteit en/of kwaliteit maar door het met ict integraal en op innovatieve manier inzetten van informatie.

Ook op het gebied van zorgdiensten kan het beleid een ict-injectie gebruiken. Door slimme ict-toepassingen neemt de kwaliteit van de zorg toe en kan met dezelfde mensen meer zorg worden geleverd. Doordat patiënten steeds vaker thuis over breedbandige verbindingen beschikken, kunnen ict-toepassingen als telemonitoring en telediagnose met behulp van bijvoorbeeld videoconferencing worden ingezet.

Voor beter onderwijs.

De regering garandeert dat alle scholen per 1 januari 2005 zijn aangesloten op breedband internet. Digitaal onderwijs wordt erkend en gestimuleerd. Curricula, toetsen en examens worden aangepast om nieuwe mogelijkheden als gaming, groepsleren, het doorbreken van vak- en leeftijdsgroepen mogelijk te maken. Deskundigen van buiten het onderwijs worden ingezet voor ondersteuning, training en begeleiding van leraren en docenten.

De overheid stimuleert open-source software en open leermethoden door het creëren van een open-sourcemarkt. Door samen te werken kunnen scholen tegen concurrerende prijzen softwarefuncties laten inbouwen door ontwikkelaars.

Voor meer veiligheid.

Meer veiligheid begint bij meer sociale cohesie. Daarvoor stimuleert het kabinet het buurtgevoel door het combineren van wonen en werken te vergemakkelijken. Samen met lokale overheden en het bedrijfsleven creëert de regering wijkcentra met flexplekken van Werkplek Service Providers (WSP) waarop bedrijven zich kunnen abonneren. Een WSP-centrum is een integraal full-service bedrijfsplek met receptie en toegangscontrole, kinderopvang, logistieke en communicatiediensten.

Voor een betere opsporing en hoger oplossingspercentage van misdrijven door politie en justitie wordt vanaf nu van iedere nieuw geborene en van mensen die daar op vrijwillige basis toe bereid zijn, DNA-materiaal vastgelegd in een DNA-databank. Tevens wordt geëxperimenteerd met beperking van het recht op privacy, als vervanging van strafrechtelijke vrijheidsbeperking. Te denken valt aan recidiverende fraudeurs van wie de financiële gegevens in openbare registers worden opgeslagen, of een openbaar register van verkeersovertreders.

Voor een betere overheid.

De overheid doet wat ze zegt. Samenwerken tussen de verschillende overheden is daarvoor essentieel. Het kabinet dient er zorg voor te dragen dat de burger informatie aan de overheid éénmalig en op één manier verstrekt via een gestructureerde internetdienst.

Ook zal het kabinet binnen twee jaar één chipcard invoeren die voor alle contacten met de overheid kan worden gebruikt. Tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland, van juli tot eind december volgend jaar, is het bereiken van een Europese chipcard prioriteit. Een Europese informatie infrastructuur is de basis voor de Europese kenniseconomie.

Voor iedereen bereikbaar en betaalbaar breedband internet is voor onze economische ontwikkeling essentieel. Het kabinet ziet er op toe dat dit voor iedereen in Nederland beschikbaar komt, indien nodig met overheidssteun. Inzet is het splitsen van de ict-infrastructuur van de diensten. De ict-infrastructuur wordt ondergebracht bij de overheid, zodat elke aanbieder van diensten de infrastructuur onder gelijke voorwaarden kan gebruiken.

Open source software producten zijn gratis toegankelijk en dus uitermate interessant voor ontwikkelingslanden. Nederland kan deze landen helpen door informatiesytemen volledig te baseren op open source software, om de eenvoudige reden dat ontwikkelingslanden niet achteraf worden opgescheept met licentiekosten die ze niet kunnen betalen. Onderhoud van de software gebeurt door lokaal getrainde mensen.

Om zoveel mogelijk uit de beschikbare mediagelden te krijgen stelt het kabinet voor om uitzendingen die met publieke gelden tot stand zijn gekomen op internet te zetten. De publieke omroepen krijgen zodoende een nieuwe rol, toegesneden op de 21ste eeuw.

Arthur van Buitenen is mede-initiatiefnemer van www.pvdi.nl Bovenstaand artikel is het resultaat van een on-line discussie binnen de PvdI.