Natuur in problemen door stagnatie

De klimaatverandering leidt in Nederland tot ,,extra problemen'' voor flora en fauna, doordat het natuur- en milieubeleid van het kabinet stagneert. Dat blijkt uit de Natuurbalans, de jaarlijkse rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het RIVM is de snelheid van de temperatuurstijging zo hoog, dat niet alle soorten het tempo kunnen bijbenen. Leefgebieden van planten en dieren verschuiven, vogels broeden steeds vroeger in het jaar, voedselketens raken verstoord. Het beleid moet gericht zijn op het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, zodat het tempo van de opwarming wordt vertraagd. Maar ook kan het beleid de aanpassing van de natuur aan de temperatuurstijging ondersteunen door samenhangende natuurgebieden te creëren, zodat planten en dieren nieuwe leefgebieden kunnen bereiken. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) beoogt dit. Echter, zo stelt het RIVM, de uitvoering van de EHS loopt achter op schema en dreigt verder te vertragen. Dit komt doordat het kabinet meer particulieren als beheerders wil aanstellen, en deze hebben ,,nog nauwelijks'' nieuwe natuur aangelegd. Als gevolg van deze stagnatie hebben planten en dieren extra problemen om zich aan te passen en lopen een groter risico om als soort uit te sterven.

In Nederland gaan veel planten en dieren in aantal achteruit, aldus de Natuurbalans. In de meeste Vogel- en Habitatrichtlijngebieden is de milieukwaliteit onvoldoende om soorten duurzaam te beschermen. De depositie van stikstof op het land en de gehalten aan fosfor in het water zijn te hoog en zullen ook in 2018 niet genoeg zijn gedaald. De bestrijding van de verdroging loopt ver achter op het doel. Bovendien vormt het landelijk gebied buiten de beschermde natuurgebieden door verstedelijking en intensieve landbouw een steeds grotere barrière voor planten en dieren, aldus het RIVM.

De Raad voor het Landelijk Gebied stelt in een eveneens vandaag aangeboden advies dat de aanleg van nieuwe natuur stagneert door ingewikkelde regelgeving.