RIVM: milieu-eisen worden niet gehaald

De meeste doelstellingen op het gebied van natuur en milieu zullen de komende kabinetsperiode niet worden gehaald. Dat voorspelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een nog vertrouwelijk rapport dat op prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het RIVM doelt op milieu- en kwaliteitseisen op het gebied van lucht, oppervlaktewater, geluid en biologische landbouw.

Het RIVM schrijft verder dat het onzeker blijft of Nederland kan voldoen aan de emissie-eisen voor stikstofdioxide en zwaveldioxide die in het Kyoto-akkoord zijn afgesproken. Volgens dit akkoord moet de uitstoot van vervuilende broeikasgassen in 2010 zijn teruggebracht tot op het niveau van 1990.

Bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een landelijke zone van aaneengesloten natuurgebieden die in 2018 voltooid moet zijn, neemt het kabinet volgens het RIVM ,,grote risico's'' door te veel te rekenen op particulier initiatief, omdat de belangstelling hiervoor tot nu toe ,,erg klein'' is. ,,Je kunt het ook creatief boekhouden noemen'', zegt het Tweede-Kamerlid D. Samson (PvdA). ,,Het kabinet wekt onjuiste verwachtingen door de belangstelling voor particulier natuurbeheer te optimistisch voor te stellen.''

Voorts komt de kwaliteit van de EHS volgens het RIVM ,,in gevaar'' doordat intensieve veehouderij, sinds een aanpassing van de Wet ammoniak en veehouderij, in de buurt van natuurgebied mogelijk blijft. Dit kan leiden tot een sterkere vervuiling van de grond met ammoniak uit mest.

PvdA en GroenLinks noemen het ,,zeer verontrustend'' dat de afspraken uit `Kyoto' niet gehaald dreigen te worden. ,,Nederland komt de meeste milieuverplichtingen niet na'', zegt het Tweede-Kamerlid W. Duyvendak (GroenLinks).