CDA wil buurtcollecte voor terugkerende asielzoekers

Het getuigt van barmhartigheid om asielzoekers te helpen bij terugkeer in plaats van hen aan te moedigen om tegen elke afwijzing van hun asielverzoek in beroep te gaan, aldus het CDA-Kamerlid Van Fessem. In een debat in de Tweede Kamer over een eenmalige pardonregeling voor asielzoekers spoorde Van Fessem gisteren buurtbewoners aan om te collecteren voor asielzoekers die het land moeten verlaten. ,,Met dat geld kunnen deze mensen zich makkelijker in hun land van herkomst vestigen, kunnen buren hen daar bezoeken en is het wellicht mogelijk dat ze eens in de twee jaar terugkeren naar Nederland voor een vakantie.''

De CDA-fractie in de Tweede Kamer distantieert zich met deze uitspraken van kerkelijke organisaties en CDA-wethouders in het land die een ruimhartige regeling bepleiten, waarin tenminste 6.000 asielzoekers die jarenlang in Nederland wonen alsnog een definitieve verblijfsstatus krijgen. De coalitiepartijen CDA, VDD en D66, en ook de LPF, steunen de beperkte regeling van minister Verdonk (Vreemdelingen Zaken en integratie). Op basis hiervan worden alleen de 2.200 asielzoekers gelegaliseerd die na vijf jaar nog steeds in de eerste procedure zitten. De Raad van Kerken noemde het beperkte pardon eerder deze week in een overleg met de Tweede Kamer ,,inhumaan''. De linkse oppositie en de christelijke partijen spraken gisteren van een ,,wrede, onbillijke, onredelijke en onmenselijke'' regeling die de problemen van juist de ,,schrijnende gevallen'' - veelal asielgezinnen met geïntegreerde kinderen die hier zijn geboren - niet oplost. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de vier grote steden en vluchtelingenorganisaties vinden dat veel meer asielzoekers die hier al lang wonen onder de regeling moeten vallen.

Minister Verdonk vindt de voorstellen van het CDA voor een buurtcollecte ,,creatief en innovatief ''. En haar beleid is niet ,,wreed maar duidelijk'', Net als VVD en CDA meende ze ,,dat de knop in Nederland om moet''. ,,Asielzoekers die nul op het rekest krijgen van de rechter spannen niet zozeer nieuwe procedures aan omdat ze over nieuwe bewijsstukken beschikken, maar omdat dat ze koste wat koste in Nederland willen blijven.'' De oppositiepartijen meenden dat de overheid hier zelf aan heeft meegewerkt door uitgeprocedeerde asielzoekers niet uit te zetten, maar jarenlang in de opvang te houden. Oud-minister De Vries (PvdA) stoorde zich aan het hardvochtige optreden van Verdonk betreffende het ,,uiteenrukken van gezinnen waarvan de kinderen de Nederlandse nationaliteit bezitten en de moeder een uitgeprocedeerde asielzoeker is die het land uitmoet''. Volgens Verdonk is het normaal dat moeders hun kinderen dan meenemen. Een emotionele De Vries beet haar toe dat ze ,,een bureaucratische minister'' is , die ,,koel en koud'' over mensen spreekt.

Wel eiste de volledige Kamer gisteren meer helderheid over de invulling van haar zogenaamde inherente afwijzingsbevoegdheid. Verdonk kan asielzoekers die onevenredig veel schade ondervinden van de regelgeving in Nederland op eigen gezag een status toekennen. Ze heeft daartoe inmiddels 7.500 aanvragen ontvangen. Verdonk zei ,,slechts zeer incidenteel'' van die bevoegheid gebruik te zullen maken en dat alleen asielzoekers die nog niet zijn uitgeprocedeerd ervoor in aanmerking komen. De Kamer vindt dat de minister de regeling veel te beperkt uitlegt. Met name ook voor D66 en LPF was dat een heikel punt. Deze steunen de beperkte pardonregeling op voorwaarde dat Verdonk wel ruimhartig de ,,schrijnende gevallen'' legaliseert die niet onder de pardonregeling vallen.