Sparen voor een deeltijdpensioen mogelijk in 2004

Werknemers kunnen vanaf volgend jaar sparen voor een deeltijdpensioen. Het kabinet wil dit fiscaal aantrekkelijk maken. Dat bevestigen bronnen bij het kabinet.

De zogeheten levensloopregeling, die vanaf 2004 van kracht wordt, regelt dat werknemers jaarlijks maximaal 12 procent van het brutoloon belastingvrij kunnen gaan sparen voor allerlei vormen van verlof, zoals zorgverlof en studieverlof. Het kabinet wil nu ook deeltijdpensioen hieronder brengen. Werknemers moeten straks een keuze maken tussen fiscaal gunstig sparen volgens de huidige spaarloonregeling of via de levensloopregeling. Onlangs bepleitte het CNV al de mogelijkheid voor deeltijdpensioen, als onderdeel van een breed sociaal-economisch plan waarin ook forse loonmatiging is opgenomen.

Werknemers die met deeltijdpensioen willen, krijgen straks voor maximaal twee jaar een uitkering uit de levensloopregeling. Bij het deeltijdpensioen zal dat dan gelden vanaf 63 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. De betrokkene moet minimaal 50 procent blijven werken. Voor de levensloopregeling is volgend jaar een bedrag beschikbaar van circa 200 miljoen euro. Dit bedrag zal tot 2007 oplopen tot 350 miljoen euro. Het kabinet wil de fiscale stimulering van vut en prepensioen per 2005 afschaffen om langer doorwerken te stimuleren. Onlangs werd ook bekend dat werknemers die van een VUT-regeling gebruik gaan maken over alle jaren tot het pensioen belasting moeten betalen. Langer doorwerken is volgens het kabinet nodig omdat anders op termijn door de vergrijzing te weinig mensen bijdragen aan de overheidsvoorzieningen.

De uitbreiding van het deeltijdpensioen is met name gekomen op aandringen van het CDA. CDA-fractievoorzitter Verhagen zal volgens zijn woordvoerder volgende week bij de algemene politieke beschouwingen bepleitten dat het ook mogelijk wordt om op je 63ste volledig met prepensioen te gaan. ,,Ook het CDA is voor langer doorwerken, maar we vinden dat werknemers ook een individuele keuzevrijheid hebben om te bepalen wanneer ze hun verlof willen opnemen'', zegt Verhagens woordvoerder. Het wordt volgens de levensloopregeling namelijk mogelijk om voor maximaal twee jaar volledig verlof te sparen. Wie veertien jaar maximaal spaart kan er twee jaar tussenuit. Het CDA vindt dat er dan geen onderscheid gemaakt moet worden tussen bijvoorbeeld zorgverlof of twee jaar eerder stoppen met werken.

De bedoeling is dat de levensloopregeling bestaande verlofregelingen gaat bundelen. Wie verlof wil opnemen moet dat in overleg doen met zijn werkgever. Over het gespaarde bedrag hoeft geen belasting te worden betaald.