Prestatiecontracten politie zo goed als rond

De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen zullen nog deze maand de prestatiecontracten met het minsterie van Justitie en Binnenlandse Zaken tekenen.

Dat zijn ze gisteren overeengekomen met minister Donner (Justitie) en minister Remkes (Binnenlandse Zaken). De contracten moeten er voor zorgen dat er in 2006 180.000 extra boetes uitgeschreven worden en 40.000 extra zaken bij het openbaar ministerie aangebracht worden ten opzichte van 2002.

Eerder dit jaar werden al regionale afspraken getekend met het politiekorps Rotterdam-Rijnmond en met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Het was de bedoeling dat de contracten voor juli getekend zouden worden, maar de burgemeesters weigerden toen omdat ze bang waren dat de extra door de politie aangebrachte zaken niet door de rechtbanken en het openbaar ministerie verwerkt zouden kunnen worden. Donner is de korpsen nu tegemoet gekomen door de prestaties van de politie los te knippen van de rest van de strafketen.

In de convenanten zal expliciet worden opgenomen dat de verwerking van de strafzaken de verantwoordelijkheid van het Rijk is, veklaarde een woorvoerder van de Utrechtse korpsbeheerder Brouwer. Volgens de gemeente Amsterdam heeft Donner toegezegd extra geld uit te trekken voor het openbaar ministerie en de rechtbanken om de strafzaken goed te kunnen verwerken.

Daarnaast is in de contracten een clausule opgenomen dat er opnieuw gekeken zal worden naar de afspraken mocht blijken dat de verwerking door bezuinigingen stokt. Ook heeft Donner beloofd dat de aanpak van veelplegers niet zal lijden onder de bezuinigingen bij de reclassering. Bij misdrijven door veelplegers zal in 80 procent van de gevallen binnen een maand na het eerste verhoor een proces-verbaal naar het openbaar ministerie gaan, zo staat in de contracten. De sterkte van de korpsen stijgt met 4000 voltijd-plaatsen tot 54.500 in 2010.

Door de op de regio toegespitste contracten kunnen de korpsen straks door de ministeries worden afgerekend op hun prestaties. Daarbij wordt uitgegaan van meer bekeuringen, meer processen-verbaal en minder ziekteverzuim, van tien naar acht procent, onder agenten. Bij het niet halen van deze afspraken kan een korting volgen van maximaal vijf procent op het budget.

Ook moeten burgers de gevolgen van deze afspraken gaan merken. Zo staat in afspraken met verschillende korpsen dat telefoonoproepen via het landelijk telefoonnummer van de politie in tachtig procent van de gevallen binnen twintig seconden beantwoord moeten worden.

In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat de politie jaarlijks de bekendheid van de buurtagent meten, hierbij is wel aangegeven dat de meetmethoden en criteria hiervoor nog ontwikkeld moeten worden. Met de gemeente Amsterdam is Justitie overeengekomen dat de Justitie in de Buurt kantoren (JIB) in 2004 nog open mogen blijven. Amsterdam had hiervoor gepleit omdat ze naar eigen zeggen goede resultaten boeken met de JIB-kantoren in de aanpak van de harde kern jongeren.

Toch is Donner niet aan alle eisen van de korpsen tegemoed gekomen. Zo vroegen Utrecht en Amsterdam beide om uitbreiding van Den Engh en de Glenn Mills scholen voor delinquente jongeren. Maar hier is geen geld voor.

De prestatiecontracten van de politie werden begin dit jaar met weinig enthousiasme ontvangen. Zo stelde het Centraal Planbureau (CPB) dat de politie minder flexibel zou worden door een op cijfers gerichte organisatie.

Ook zou het uitschrijven van bekeuringen leiden tot ,,pietluttig bekeuren''. Daarnaast zou de nadruk komen te liggen op repressie en minder op preventie en hulpverlening.

Volgens een woordvoerder van Justitie wordt pas op prinsjesdag bekend hoeveel extra geld er naar het openbaar ministerie en de rechtbanken gaat.

Ook nu zijn de korpsen nog niet onverdeeld positief over de gemaakte afpspraken, maar niet tekenen had betekend dat op de onderdelen waarover ze het wel eens zijn geen afspraken gemaakt zouden worden. De politiekorpsen spreken daarom van een ,,smal convenant''.

,,Wij begrijpen ook wel dat er weinig geld beschikbaar is'', aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.