Natuurbescherming

In W&O van 26 juli vertelt Joop Schaminée onder andere over de Europese Habitatrichtlijn die veel natuur in ons land beschermt (`We hebben geen grootse natuur, wel een diverse'). Hij zegt dat onder het grote publiek de Habitatrichtlijn vooral bekendheid heeft verkregen door bouwprojecten die omwille van beschermde dieren stil kwamen te liggen. Volgens Schaminée is de natuurbescherming hier in veel gevallen doorgeschoten. Hij stelt dat milieuactivisten vaak misbruik maken van de Habitatrichtlijn.

Feit is dat bouwprojecten meestal worden stilgelegd, omdat ze niet in overeenstemming zijn met de (inter)nationale natuurwetgeving. Vaak is er door de initiatiefnemer niet of te weinig gekeken naar het voorkomen van beschermde dier- en plantensoorten, wat dan tot gevolg heeft dat de rechter het werk stil legt.

Verder is het van belang te beseffen dat (bouw)projecten, veel vaker dan in het nieuws komt, niet voldoen aan de natuurwetgeving. In vrijwel elke vierkante kilometer komen beschermde dier- of plantensoorten voor en daarom moet er voor veel bouwprojecten een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet worden aangevraagd. Met de aanvraag wordt getoetst of een bouwproject kan doorgaan en op welke wijze er dan met de beschermde soorten rekening moet worden gehouden. De Flora- en faunawet is de Nederlandse vertaling van de Habitatrichtlijn. Geschat wordt dat er dit jaar 400 van deze ontheffingen zullen worden aangevraagd. Dit staat tegenover de meer dan 60.000 bouwvergunningen die per jaar worden verleend. Een voorzichtige schatting is dat voor vele duizenden bouwprojecten een ontheffing moet worden aangevraagd. Uit de cijfers blijkt dat voor het overgrote deel van deze projecten, ten onrechte, geen ontheffing Flora- en faunawet wordt aangevraagd.

De conclusie is dan ook dat in een minderheid van de bouwprojecten er op een adequate manier rekening wordt gehouden met de (inter)nationale natuurwetgeving en dat van grootschalig misbruik door milieuactivisten geen sprake is.