LISA

De gegevens voor deze bijlage zijn ontleend aan het zogeheten Lisa-bestand. In dit bestand zijn gegevens opgenomen over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Van al die vestigingen is vastgelegd tot welke branche het bedrijf of de instelling behoort, hoeveel mensen er werken, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, en voltijd en deeltijd.

Hierbij wordt voor `deeltijd' een grens van twaalf (sommige regio`s vijftien) uur aangehouden, in overeenstemming met de grens die voor werkloosheid wordt gebruikt. Meer dan twaalf of vijftien uur per week geldt dus als `voltijd'. De gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1996 tot en met 2002. Ze worden in negentien regio's verzameld door afzonderlijke organen, meestal bedrijven-

register, vestigingenregister of werkgelegenheidsregister genaamd. Deze zogeheten regionale samenwerkingsverbanden voeden samen het Lisa-bestand, dat is ondergebracht in een stichting. Het beheer ervan wordt verzorgd door ETIN adviseurs in Tilburg.

www.lisa.nl