CBS schrapt natuurstatistiek

Het CBS moet bezuinigen. Vandaar de plannen om de Natuurstatistieken te schrappen. Tot nog toe vervult het CBS een spilfunctie bij het verwerken en analyseren van alle gegevens die vrijwilligers namens tal van particuliere organisaties jaarlijks aanleveren. Er zijn natuurmeetnetten voor vogels, vlinders, vleermuizen en noem maar op.

Volgens het concept-meerjarenprogramma van het CBS zal de projectgroep Natuur echter worden opgeheven. Dit tot afgrijzen van de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna in Nijmegen. `Voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland wordt de beschikbaarheid van ecologische gegevens juist steeds belangrijker', zegt VOFF-coördinator Adrienne Lemaire. `Met name in Habitat en Vogelrichtlijngebieden zijn gegevens over het voorkomen van beschermde soorten als zandhagedis en kamsalamander onontbeerlijk voor een vlotte besluitvorming. Voor allerlei ruimtelijke ingrepen zijn gegevens over de aantalsontwikkelingen hard nodig en die gegevens veranderen voortdurend, want veel soorten gaan in aantal achteruit.'

Goede inventarisatiegegevens zijn volgens Lemaire bovendien onmisbaar voor de jaarlijks verschijnende Natuurbalans als graadmeter van het natuurbeleid en voor de verplichte jaarlijkse rapportages aan Brussel over het uitvoeren van de Europese Vogel- en Habitatarichtlijn. Het verzamelen van die gegevens dreigt nu te worden stopgezet. `Schandalig', vindt Robbert Hijdra van Natuurmonumenten de bezuinigingswoede van het CBS. `Dit kan echt niet. Een goede interpretatie van al die meetgegevens door een onafhankelijk instituut is essentieel voor het voeren van een goed natuurbeleid. Meten is weten!'

    • Marion de Boo