Ouderraden hebben weinig macht

De vierdaagse schoolweek mag worden ingevoerd, `als ouders het ook willen'. Maar hoeveel invloed hébben ouders op het schoolbeleid?

Basisscholen mogen een vierdaagse schoolweek invoeren als ouders dat ook willen, schrijft minister Van der Hoeven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil de invloed van ouders waarborgen door de bevoegdheid van medezeggenschapsraden te vergroten. daarvoor wil ze de wet medezeggenschap onderwijs wijzigen.

Met de wil van ouders? ,,Klinkt wel leuk, maar in de praktijk trekken de ouders altijd aan het kortste eind,'' zegt Maaike Lok van de oudervereniging Ouders&Coo;. ,,Als de leraren en schoolbesturen iets willen, dan wordt dat ingevoerd,'' is de jarenlange ervaring van Lok in het onderwijs.

Momenteel is de invloed van de medezeggenschapraad beperkt. Of het nou gaat om de inhoud van het onderwijs of de wijziging van schooltijden, de raad heeft slechts instemmingsrecht op vaststelling of wijziging van de schoolgids. Omdat de wet op primair onderwijs bepaalt dat de schoolgids informatie dient te bevatten over de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, vindt de minister dat de invloed van ouders op scholtijden indirect is gewaarborgd. ,,Om iedere onduidelijkheid over de rechten van ouders weg te nemen, wil ik in de wet op medezeggenschap onderwijs expliciet vastleggen dat de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid heeft ten aanzien van de vaststelling en wijziging van de schooltijden,'' aldus de minister aan de Kamer.

De uitbreiding van de bevoegheid van de mederzeggenschapsraad is niet voldoende, vindt J. van Til van Vereniging voor Openbaar onderwijs, de belangenorganisatie voor alle betrokkenen – leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden – in het openbaar onderwijs. Van Til voorspelt een patstelling binnen de medezeggenschapsraden, waarin ouders en onderwijspersoneel zitting hebben. ,,Leerkrachten en ouders hebben vaak botsende belangen,'' zegt hij. Om deze mogelijke patstelling te voorkomen en ook omdat de wijziging van schooltijden meer impact heeft voor de ouders, pleit VOO voor een adviesrecht voor het personeel en een instemmingsrecht voor ouders in de medezeggenschapraden.

Overigens hebben meer vaders zitting in medezeggenschapsraden dan moeders, die door een vierdaagse schoolweek mogelijk harder getroffen zullen worden. Moeders participeren meer dan vaders in de schoolorganen, zo bleek uit het vorig jaar gepubliceerde onderzoek Ouders bij de les van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij zetten zich vooral in als leesmoeders, of ze gaan mee met de schoolreisjes en zitten in de ouderraden. Vaders zitten vaker in machtigere bestuurlijke organen.

Het zijn bovendien ook vooral ouders met een hoge sociaal-economische en culturele status die wat te zeggen hebben op school, concludeerde onderzoeker Ria Bronneman in deze krant. Werkende tweeverdieners, met een hoge opleiding en een goed salaris. ,,De ouders die wel meepraten, doen dat ook vaak uit professionele interesse. Ze zijn bijvoorbeeld architect of gemeenteraadslid.'' Van Til van VOO meent dat een ingrijpende de wijziging van schooltijden voorgelegd zou moeten worden aan álle ouders. ,,Ook alleenstaande moeders, laagopgeleide ouders en allochtonen moeten hun zegje kunnen doen.''