Johannes Rau

De Duitse bondspresident Johannes Rau (SPD) is niet herkiesbaar voor een tweede ambtstermijn. Rau bekleedt het ambt sinds 1999.

Pagina 5