In veendijken tien zwakke plekken

Bij inspecties van veendijken hebben de waterschappen tien zwakke plekken aangetroffen. Waar deze zwakke plekken precies gelegen zijn, willen de waterschappen niet zeggen. Volgens een woordvoerder van de Unie van Waterschappen betreft het vooral kades die ver verwijderd zijn van bewoning. De zwakke plekken vormen dan ook geen bedreiging voor de woonhuizen. ,,Maar wij willen voorkomen dat mensen massaal gaan kijken naar deze zwakke dijkjes'', aldus de woordvoerder.

De zwakke plekken bevinden zich in de noordelijke waterschappen Boarn en Klif (Friesland) en Noorderzijlvest (Groningen), in het gebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland), langs de Amstel bij Nes aan de Amstel (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) en in de beheergebieden van de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland. In alle gevallen zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. De stabiliteit van de betrokken veenkades is nergens in het geding geweest.

De waterschappen hebben bij hun inspecties vooral gelet op de samenstelling en grondsoort van de waterkering, op vervorming en scheurvorming, lekkages en uittredend water, uitdrogingsverschijnselen, situaties bij bomen en bijzondere constructies. De intensiteit van de inspecties verschilde per regio en was sterk gerelateerd aan de grondsoort. Veendijken werden dagelijks of meerdere keren per dag gecontroleerd. Klei- en zandkeringen werden minder intensief nagelopen.

Nederland telt 3.500 kilometer primaire waterkeringen (kustlijn, grote rivieren) en 14.000 kilometer regionale waterkeringen. Eenderde van die regionale keringen ligt in veengebieden en/of is gebouwd met veen. Het is ruim tien jaar geleden dat de waterschappen de boezemkaden aan een grondig onderzoek onderwierpen. Van 1965 tot 1993 heeft grootschalig onderzoek plaatsgevonden. Ruim 1.700 kilometer kades werden toen steekproefsgewijs onderzocht. Bij 10 procent van de kaden werden verbeteringsprogramma's ingezet. Een recent landelijk overzicht van alle verbeteringen ontbreekt. De Unie van Waterschappen wil in overleg met haar leden-waterschappen zo spoedig een nieuw overzicht samenstellen.