Code Tabaksblat

Accountants en controllers worden in de rug gesteund door een overkoepelend orgaan. Deze bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van deze beroepsgroepen en ontwikkelt het instrumentarium waarmee de uitvoering van de werkzaamheden wordt gefaciliteerd.

Een dergelijk orgaan ontbreekt in de code Tabaksblat en ook het instrumentarium van de toezichthouder vormt geen onderdeel. Om te waarborgen dat goed ondernemingsbestuur ook daadwerkelijk gestalte krijgt, dient Tabaksblat zijn code op de volgende punten aan te scherpen.

Er zal door de wetgever een onafhankelijk instituut moeten worden geïnstalleerd dat toeziet op de toezichthouders van de onder het Nederlands structuurregime vallende vennootschappen, en met name de kwaliteit van de in Nederland actieve commissarissen waarborgt.

Daarnaast zal er een set van generieke toetsingscriteria moeten worden ontwikkeld. Een dergelijk toetsingskader bevat generieke elementen die de Raad van Commissarissen in staat stelt te toetsen op onderwerpen als besturing, beheersing en borging van de activiteiten in de onderneming.

Dit toetsingskader dient door het eerder genoemde onafhankelijke instituut te worden opgesteld, bewaakt en periodiek te worden herzien om daarmee de transparantie van deze toetsing te bevorderen en zowel de leiding van de onderneming als de aandeelhouders inzicht te verschaffen in (de kwaliteit van) het functioneren van de Raad van Commissarissen.

Op deze wijze wordt tevens bereikt dat een commissaris volgens een transparant beoordelingskader objectief kan worden getoetst op zijn onafhankelijke betrokkenheid en deskundigheid en dat deze beoordelingssystematiek ook helder is voor alle betrokkenen.

    • Vu Amsterdam
    • Ferko Spits
    • Docent Postdoctorale Controllersopleiding