Te weinig bekend over effect droogte

Er is ,,te weinig bekend'' over de invloed van de droogte op veendijken. Zolang fundamenteel onderzoek daarnaar ontbreekt, is ,,voortdurende visuele controle'' de enige mogelijkheid om de veendijken te inspecteren.

De resultaten daarvan kunnen wel aanleiding zijn voor ,,nader specialistisch onderzoek''. Dat is de uitkomst van spoedoverleg bij de Unie van Waterschappen, gisteren, naar aanleiding van het afschuiven van twee veenkades in respectievelijk Wilnis en Rotterdam. Op het overleg bespraken twintig deskundigen afkomstig van waterschappen, ministerie van Verkeer en Waterstaat en enkele kennisinstituten, waaronder GeoDelft, de situatie.

Volgens de deskundigen moeten de waterschappen ,,nog enkele weken'' alert zijn op de duizenden kilometers veendijken. Daarbij zal vooral worden bekeken of de dijken weer zo vochtig en daardoor zwaar zijn dat hun stabiliteit niet in gevaar komt.

Over de dijkafschuivingen in Wilnis en Rotterdam stellen de deskundigen dat zij ,,uitzonderlijk'' zijn geweest. ,,De betrokken kades zijn op een manier bezweken die zich niet eerder in Nederland heeft voorgedaan en waarmee geen ervaring is opgedaan.'' De veiligheid van primaire waterkeringen zoals rivierdijken en zeeweringen is door de droogte niet in het geding, menen de deskundigen.

Binnenkort zal worden begonnen met een meer fundamenteel onderzoek naar welke grond- en bodemmechanismen ertoe kunnen leiden dat een uitgedroogde dijk of kade daadwerkelijk afschuift. Er zijn wel nieuwe technieken beschikbaar, zoals het maken van infraroodopnamen vanuit de lucht die kunnen aantonen hoeveel vocht en kwelwater een veendijk bevat, maar voor het interpreteren van deze gegevens ontbreekt thans de deskundigheid, aldus een woordvoerder van de Unie van Waterschappen.

Volgens de Unie worden veenkades doorgaans twee keer per jaar onderworpen aan een ,,schouw'', een visuele inspectie, en dijken gemaakt van zand of klei één keer per jaar.

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht doet sinds enkele dagen een proef met het beregenen van de veendijk te Waverveen. Er is voor een dijk gekozen die geen enkele waterkerende functie heeft.