Nieuwe regels gevaarlijke stoffen

De regelgeving voor veiligheid van bedrijven die veel met gevaarlijke stoffen werken, wordt gemoderniseerd. Bedrijven worden verplicht een zogenoemde aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen, waarin wordt geïnventariseerd op welke wijze het risico op zware ongevallen zo klein mogelijk blijft. De verouderde Arbeidsveiligheidsrapportage vervalt daarmee. Dit staat in het besluit `Vervanging van de Arbeidsveiligheidsrapportage', waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De nieuwe regeling draagt bij aan een vermindering van de administratieve belasting van het bedrijfsleven. Daarnaast wordt er meer accent gelegd op preventiebeleid. Dit blijkt voor de veiligheid van zeker zo groot belang als puur technische veiligheidsmaatregelen. Ongeveer vierhonderd bedrijven krijgen met de nieuwe regelgeving te maken. Door vereenvoudiging van de regels kunnen zij in totaal jaarlijks 1,8 miljoen euro besparen.