Leerwerkplekken voor jongeren bij ministeries

Alle ministeries samen zullen in de periode 2003-2006 circa 800 extra leerwerkplekken of stageplaatsen voor werkloze jongeren scheppen. Dit is 0,7 procent van het totale personeelsbestand van de departementen. De ministerraad heeft hiertoe besloten op voorstel van minister De Geus en staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Hoeven en staatssecretaris Nijs van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Met het besluit geeft het kabinet invulling aan het plan van aanpak jeugdwerkloosheid. In dat plan staat onder meer dat ook de rijksoverheid in haar personeelsbeleid aandacht zal hebben voor deze kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Eerder werd al met het midden- en kleinbedrijf een convenant gesloten om de komende vier jaar 10.000 leerwerkplekken te scheppen voor leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en praktijkonderwijs. In totaal moeten er in het bedrijfsleven zo'n 40.000 plaatsen beschikbaar komen. Dit komt neer op 0,7 procent van de ongeveer 5,7 miljoen banen (omgerekend naar voltijd) die het Nederlandse bedrijfsleven telt.