Amsterdam ontslaat directeur van NV Werk

De gemeente Amsterdam heeft gisteren Paul Verheij, algemeen directeur van NV Werk, ontslagen. Hij was begin dit jaar al geschorst. NV Werk is de gemeentelijke dienst in Amsterdam die langdurig werklozen aan het werk moet helpen.

Verantwoordelijk wethouder R.Oudkerk zal op zo kort mogelijke termijn het college van B en W van Amsterdam vragen ook de president-commissaris van de Raad van Commissarissen, J.van der Aa, van zijn functie te ontheffen. Van der Aa was Oudkerks voorganger als wethouder sociale zaken in Amsterdam.

De gemeente baseert het besluit om Verheij te ontslaan onder meer op een rapport van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Na de schorsing van Verheij, in juni, heeft de Raad van Commissarissen van NV Werk AEF opdracht gegeven onderzoek te doen naar het reilen en zeilen van de in 1996 opgerichte NV Werk.

Volgens de gemeente leidde de manier waarop Verheij leidinggaf tot een uitzonderlijk groot verloop van leidingevenden. Daarnaast wordt hem verweten dat hij de Raad van Commissarissen onjuiste en onvolledige informatie heeft gegeven. Verheij heeft onder meer verzuimd goedkeuring te vragen voor het overnemen van het bedrijf Kleur in Werk in november 2001. Deze stichting was gespecialiseerd in wervingscampagnes onder allochtonen. Volgens de statuten van NV Werk zijn besluiten tot deelname, fusie en overname gebonden aan goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Pas in december 2001 kwam de gemeente Amsterdam erachter dat de stichting was overgenomen. De Raad van Commissarissen kwam in latere vergaderingen niet terug op deze overname.

NV Werk zou ook allerlei leningen hebben verstrekt zonder daarvoor toestemming te vragen. Voorts zet AEF vraagtekens bij een aantal meetbare prestaties van NV Werk. Zo bedroegen de kosten voor een bepaald werkgelegenheidsproject in Marokko ruim 26.000 euro per werkloze, nog afgezien van de subsidies die daarvoor beschikbaar waren. Bij een ander project in de haven van Amsterdam bedroegen de kosten per werkloze zelfs meer dan 30.000 euro.

Een ander punt van kritiek is dat de jaarstukken van NV Werk zo zijn geredigeerd dat negatieve resultaten van afzonderlijke bedrijfsactiviteiten er niet meer in terug te vinden waren. Tenslotte is de Raad van Commisarissen in een veel te laat stadium in kennis gesteld van de financiële problemen bij NV Werk.

AEF laakt in haar rapport ook de houding van de Raad van Commissarissen. Deze zou nooit eisen hebben gesteld ten aanzien van de ,,transparantie'' van de begroting en de jaarrekening.

De ondernemingsraad (OR) van NV Werk noemt het door AEF geschetste beeld van de gemeentelijke dienst ,,betrouwbaar''. De OR vindt dat er fouten zijn gemaakt door de directeur én door de Raad van Commissarissen. Volgens de OR was de balans tussen ,,toezicht en vertrouwen'' niet in evenwicht. De OR vindt ook dat de Raad van Commisarissen om die reden hand in eigen boezem moet steken. Zeker de president-commissaris als eindverantwoordelijke zou ten aanzien van zijn positie conclusies moeten trekken, aldus de OR.