Allochtoon krijgt geen uitkering mee

De remigratieregeling, die werkloze en zieke allochtonen in staat stelt met een uitkering naar hun land terug te keren, wordt met onmiddelijke ingang afgeschaft. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) stuurt het voorstel daartoe vandaag naar de Tweede Kamer.

Als de Kamer daarmee instemt, worden vanaf vandaag geen nieuwe aanvragen meer gehonoreerd. Op het ogenblik maken 4.306 mensen van deze regeling gebruik. Vooruitlopend op het intrekken van de wet zijn er de afgelopen maanden nog enkele honderden verzoeken ingediend bij het Nederlands Migratie Instituut (NMI), dat remigranten begeleidt die een beroep doen op de regeling.

Migrantenorganisaties vinden dat Verdonk vooruitloopt op de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in het najaar. Tot die datum moet het volgens hen mogelijk blijven voor allochtonen die naar hun geboorteland terug willen om een beroep te doen op de remigratieregeling.

De afschaffing van de remigratiewet, die sinds 1985 geldt en in 2000 is aangepast, levert de regering vanaf 2006 een structurele besparing op van 30 miljoen euro.

De maatregel past volgens Verdonk in het beleid van het kabinet om burgers meer eigen verantwoordelijkheid te geven. ,,Het kabinet beschouwt'', aldus Verdonk in de memorie van toelichting bij het intrekken van de Remigratiewet, ,,remigratie als een eigen verantwoordelijkheid van de burger''.

Uit recent onderzoek in opdracht van het Nederlands Migranten Instituut blijkt dat het afschaffen van de regeling juist meer geld kost. De overheid is over een periode van tien jaar 19.000 euro meer geld kwijt aan sociale lasten als een remigrant in Nederland blijft wonen dan als deze wordt geholpen om naar het land van herkomst terug te keren.

Eind vorig jaar maakten in totaal 4.306 allochtonen van merendeels Turkse (1.751) en Marokkaanse (1.451) afkomst en migranten uit het voormalige Joegoslavië (566) gebruik van deze regeling. Vorig jaar vertrokken 509 nieuwe remigranten met een uitkering en kregen 219 anderen een eenmalige tegemoetkoming in de reis- en verhuiskosten. De regeling geldt voor migranten die ouder zijn dan 45 jaar en ten minste drie jaar in Nederland wonen.

    • Froukje Santing