Kamer steunt beperkt bijverdienen naast bijstand

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat bijstandsgerechtigden kunnen blijven bijverdienen zonder korting op hun uitkering. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Werk en Bijstand (WWB) in de Tweede Kamer.

Volgens het wetsvoorstel komt de zogenoemde vrijlatingsregeling te vervallen.

De verantwoordelijke staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) wil de vrijlatingsregeling schrappen omdat daardoor de prikkel zou wegvallen om uit de bijstand te treden. Volgens CDA kan een beperkte vrijlatingsregeling juist een bijdrage leveren aan de reïntegratie van langdurig werklozen naar de arbeidsmarkt. Ook coalitiegenoot D66, SP, GroenLinks, SGP zijn tegen het schrappen van de vrijlating. De PvdA pleit ervoor de vrijlatingsregeling te vervangen door een jaarlijkse belastingvrije premie.

Met het wetsvoorstel WWB wil het kabinet een ingrijpende vernieuwing van het sociale zekerheidsstelsel realiseren. Gemeenten moeten geheelverantwoordelijk worden voor uitvoering van bijstand en reïntegratie, zodat ze een grotere inspanning leveren om langdurig werklozen weer aan het werk te helpen. Ook beoogt het wetsvoorstel het grote aantal regels rond de uitvoering van de sociale zekerheid terug te brengen. Hoewel alle partijen zich in grote lijnen achter de voorgenomen deregulering en decentralisatie van het wetsvoorstel schaarden, was er Kamerbreed veel kritiek op de uitwerking.

CDA-Kamerlid Bruls verzette zich tegen het voornemen om de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders weer in te voeren, maar vond daarin alleen de SP, SGP en CU aan zijn zijde. Een Kamermeerderheid schaarde zich achter PvdA-Kamerlid Noorman, die voorstelde om de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders te steunen, maar alleen als gemeenten voor voldoende ondersteunde voorzieningen, zoals kinderopvang, zorgen.

PvdA en CDA willen de uitbestedingsverplichting van tachtig procent van het reïntegratiebudget op de vrije markt schrappen. Gemeenten moeten dat geld besteden aan het begeleiden van langdurig werklozen naar een baan. Volgens beide partijen past een verplichte uitbesteding niet binnen de gedachte om gemeenten beleidsvrijheid te geven bij het aanpakken van de reïntegratie.