Vele belhuizen in hoofdstad wekken argwaan politie

In Amsterdam zijn te veel belhuizen. De politie heeft geen zicht op de criminele activiteiten die door deze belhuizen worden gefaciliteerd. Dat staat in het vandaag gepubliceerde rapport `Verkeerd verbonden? Belhuizen in Amsterdam'.

Het onderzoek naar de belhuizen is verricht door het zogeheten Van Traa-team van de gemeente Amsterdam. Dit team, dat in het leven is geroepen om de georganiseerde misdaad te bestrijden met bestuurlijke middelen, heeft 117 belhuizen onderzocht. Reden voor voor dit onderzoek was onder meer een groot justitieel onderzoek naar een Pakistaanse organisatie die voor meer dan 100 miljoen euro illegaal wisselde. Tijdens dat onderzoek zijn contacten in beeld gekomen met eigenaren van belhuizen.

Een belhuis is vaak niet meer dan een winkeltje waar een paar telefoonlijnen beschikbaar zijn voor het publiek. Meestal hebben deze winkeltjes een eigen etnische clientèle. De opkomst van deze dienstverlening hangt nauw samen met de groei van het aantal migranten in de grote steden. Niet alleen hebben migranten behoefte aan een goedkope manier van bellen met het buitenland, ook willen zij vaak geld naar familie overmaken. Migranten maken massaal gebruik van het hawala-bankieren; de combinatie belhuis annex hawala-bank komt veel voor.

Iemand kan naar een belhuis annex hawala stappen met 300 euro en deze overmaken naar een land waar de ontvanger het equivalent in de lokale munt kan ophalen. De hawala-bankier die in Nederland geld heeft ontvangen, is nu geld schuldig aan zijn medebankier in het buitenland. Het verschuldigde geld kan worden verrekend door periodiek geld te sturen danwel goederen te exporteren, zodat het verschuldigde bedrag in natura wordt verrekend. De combinatie hawala en een im- en exporthandel komt veel voor. Het Van Traa-team wijst er op dat de hawala-bankier met zijn internationale netwerk een vrijwel volledig ondergronds bancair systeem kan bieden, ook aan criminele organisaties. Daarbij bestaat wereldwijd ,,grote zorg dat met name ook terroristen dit netwerk voor hun financiering gebruiken'', aldus het team. Er zijn ook andere redenen om belhuizen waakzaam te volgen. Zo viel op dat eigenaren van de belhuizen vaak vanwege fraudezaken met de politie in aanraking waren gekomen.