`Arbodienst verlengstuk werkgever'

De arbodienstverlening (begeleiding bij ziekte en reïntegratie) in het bedrijfsleven is niet onafhankelijk genoeg. Werknemers zien de arbodienst vaak als een verlengstuk van de werkgever.

Ook voelen werknemers zich nogal eens onder druk gezet door arbodiensten.

Dat blijkt uit onderzoek van de vakcentrale FNV en de patiëntenorganisatie `Breed Platform Verzekerden en Werk' naar de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. De twee organisaties hebben in april, toen de wet een jaar in werking was, een meldweek georganiseerd voor werknemers. Tijdens die week hebben zo'n zeshonderd werknemers meegewerkt aan het onderzoek. In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd wat werkgevers en zieke werknemers moeten doen om een gang naar de WAO (Wet arbeidsongeschiktheid) te voorkomen.

De aandacht in het onderzoek richt zich vooral op de uitvoering van de wet. Daarbij is ook ruime aandacht voor de arbodiensten. Zij spelen een belangrijke rol bij reïntegratie van zieke werknemers. In de ogen van de respondenten geven de arbodiensten onvoldoende informatie over de rechten en plichten van zieke werknemers. Zieke werknemers hebben bij voorbeeld het recht om een second opinion te vragen als zij het niet eens zijn met de diagnose van de bedrijfsarts. De laatste zou soms te vaak op de stoel van de werkgever zitten, en te weinig oog hebben voor de positie van de werknemer.

Artsen in dienst van arbodiensten zijn nogal eens te laat met het opstellen van een plan van aanpak. Zo'n adviesplan gaat over de wijze waarop zieke werknemers weer kunnen terugkeren naar hun werkplek. Het eerste contact tussen arts en werknemer moet volgens de wet na zes weken plaatshebben. Daarna moet de betrokken arts met een plan van aanpak komen. Slechts een kwart van de werknemers kreeg zijn plan op tijd. Bijna 70 procent van de werknemers uit het onderzoek vindt dat de arbodiensten te passief zijn in het proces van verzuimbegeleiding en werkhervatting.

Werknemers en werkgevers kunnen beboet worden indien zij hun verantwoordelijkheden, op basis van de Wet verbetering poortwachter, niet nakomen. De FNV suggereert in de conclusies van haar onderzoek dat een arbodienst eigenlijk ook, ,,in sommige gevallen' gestraft moet kunnen worden.

Gerectificeerd

Arbo-dienst

In het artikel `Arbodienst verlengstuk werkgever' (21 augustus, pagina 11) staat dat artsen van Arbo-diensten nogal eens te laat zijn met het opstellen van een plan van aanpak om zieke werknemers naar hun werk te laten terugkeren. Het plan van aanpak is de taak van de werkgever in overleg met de werknemer. Zij moeten dat maken na een advies dat de Arbo-dienst uiterlijk zes weken na de ziektemelding moet indienen.

    • Philip de Wit