Omwonenden eisen 54 mln van Schiphol

Omwonenden van Schiphol hebben voor in totaal 54 miljoen euro aan schadeclaims ingediend in verband met de uitbreiding van de luchthaven. Het zogeheten Schadeschap Luchthaven Schiphol verwacht ,,binnenkort een hausse aan nieuwe claims'' als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe Polderbaan.

Dat zegt het Schadeschap na een beroep van NRC Handelsblad op de Wet openbaarheid bestuur. Het Schadeschap, dat bestaat sinds 1998, is een samenwerkingsverband van Schiphol, Rijkswaterstaat, de omliggende gemeenten en de provincie. Namens deze deelnemers beoordeelt de organisatie de claims van particulieren en bedrijven die schade menen te ondervinden van de uitbreiding van Schiphol. Daarbij gaat het vooral om waardevermindering van huizen of omzetschade voor bedrijven. Tot dusver is slechts 221.350 euro uitgekeerd.

De hoeveelheid claims is de laatste jaren sterk opgelopen, met 205 claims in 2003 als voorlopig hoogtepunt. In totaal heeft het Schadeschap 480 claims ontvangen, in 25 gevallen van bedrijven. Bij slechts een deel daarvan is reeds een concreet bedrag geclaimd.

De Polderbaan is sinds 1 februari in gebruik, en wordt sinds deze zomer volledig benut. Secretaris mr. G. Hurtak van het Schadeschap denkt dat de huidige commotie rond de de vijfde start- en landingsbaan tot grote hoeveelheden nieuwe claims zal leiden: ,,Als je je oor te luisteren legt in Haarlemmerliede, Assendelft of Spaarnwoude, daar loopt iedereen te hoop, allemaal mensen die zich boos maken. En boze mensen informeren zich.'' In het ,,slechtste scenario'' houdt Hurtak rekening met duizenden claims: ,,Dat zou kunnen neerkomen op een uitkering van 50 miljoen, maar ook 100 miljoen.'' Tot dusver is nog slechts over 45 claims een besluit genomen, wat heeft geleid tot het totaal uitgekeerde bedrag van 221.350 euro. [Vervolg SCHADECLAIME: pagina 2]

SCHADECLAIMS

Rijk betaalt nu nog vergoedingen

[Vervolg van pagina 1] Zeven van die claims kwamen van bedrijven, en twee ervan werden gehonoreerd voor een bedrag van 68.000 euro. Het Schadeschap beslist over de claim na een advies van een team met taxateurs en juristen dat onderzoek ter plekke doet. De uiteindelijke vergoedingen worden betaald door het Rijk, maar het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt naar eigen zeggen aan een wet die doorberekening aan de luchtvaartsector mogelijk maakt. Dat gebeurt nu ook al bij de kosten van isolatie van woningen die via een opslag op vliegtickets wordt gefinancierd.

Een aanzienlijk deel van de claims van omwonenden is ingediend via juridisch adviesbureau Maat & Ruigrok in Leiden. Directeur R. Maat vertelt dat zijn bureau duizenden brieven heeft gestuurd aan omwonenden van Schiphol om hen te wijzen op de mogelijkheid schade te verhalen. Zo heeft het nu bijvoorbeeld namens 160 bewoners rond de Dorpsstraat van Assendelft claims ingediend. Om tactische redenen heeft hij nog geen concrete bedragen geclaimd, maar schat de waardevermindering per woning op gemiddeld 20.000 euro.

Secretaris Hurtak noemt het tot dusver geclaimde totaalbedrag bij het Schadeschap ,,leuk als indicatie'', maar lang niet alle aanvragen zijn goed onderbouwd: ,,Sommige omwonenden vinden dat een ton aan euro's wel lekker bekt. Die hebben dan een nieuwe auto nodig.''

Het schadeschap heeft moeite met de verwerking van de binnenstromende claims. ,,Het grote aantal verzoeken (...) doet een zwaar beroep op de behandelcapaciteit,'' staat in de `Zesde Voortgangsrapportage' over de tweede helft van 2002. Uit die rapportage blijkt ook iets over de aard van de claims. Veel verzoeken in die periode waren afkomstig van inwoners van Assendelft die door de verandering van de geluidszones ,,in een nadeliger situatie'' zijn komen te verkeren en de waarde van hun woningen en bedrijfspanden meenden te zien verminderen. Geen van die claims werd door het Schadeschap gehonoreerd. Van de 11 besluiten werd in die periode slechts één claim toegekend. Dat was voor ,,de waardevermindering van een woning wegens aantasting van het woongenot door de aanleg van een fietspad op korte afstand van de woning''.

Tegen besluiten van het Schadeschap kan bij de rechter in beroep worden gegaan.

    • Jaco Alberts