`Binnenlaten brak water was wel verstandig '

Het is wel degelijk verstandig het peil van het oppervlaktewater in Rijnland op niveau te houden, zelfs als daarvoor brak water uit de Hollandsche IJssel moet worden ingelaten. Dat is het oordeel van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De voornaamste reden die er nu voor wordt aangevoerd is dat de dijken, kades en andere waterkeringen in het gebied beschermd moeten worden tegen uitdroging en vochtverlies. Bij een plotseling groot wateraanbod zouden ze dan schade kunnen oplopen, met mogelijk taludverschuivingen of andere verzakkingen. ,,Veiligheid en stabiliteit heeft de hoogste prioriteit'', aldus het ministerie.

Het ministerie en de waterschappen reageren op de kritiek van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen van TNO dat er geen enkel geldig argument is voor het binnenlaten van brak water (dat schade kan toebrengen aan tuinbouw en natuur). Het Hoogheemraadschap had aangevoerd dat het binnenlaten van water uit de Hollandsche IJssel ook een functie had in het voorkomen van paalrot en het bestrijden van inklinking (maaivelddaling). De waterschappen kennen inmiddels minder gewicht toe aan deze argumenten, al blijft het ministerie ze hanteren.

Alle betrokkenen staan op het standpunt dat handhaving van het oppervlaktewaterpeil een rol speelt in bescherming van dijken en kades. Na de droogte van 1976 heeft het Hoogheemraadschap Delfland schade aan dijken geconstateerd die aan verdroging is toegeschreven. Men voegt eraan toe dat de overvloedige lintbebouwing langs de vaarten en watergangen in Rijnland ook gevaar zou lopen. Daar staat tegenover dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist twee dagen geleden op het punt stond om, net als TNO, naar buiten te treden met kritiek op de maatregel, die zij `flauwekul' en `loos alarm' noemt. ,,Er is geen voorbeeld te geven van aantasting van kades door uitdroging'', zegt een woordvoerder van de rijksdienst.