Chirurg

Het artikel van Charles Coster `Ik kies voor de kwetsbare mens' (W&O, 2 augustus) over de cultureel antropologe Gerdien Steenbeek toont een enthousiast beeld over dit vak. Onverdiend is de strekking van de laatste zin, waarin mevrouw Steenbeek zegt dat je, als je niet geïnteresseerd bent in mensen, beter chirurg kunt worden.

Natuurlijk is het zo dat binnen de operatiekamer het succes van een operatie het meest gebaat is met zuiver technisch handelen en het analytisch en linkerhersenhelft georiënteerde denken de overhand heeft, in het bijzonder in stressvolle en levensbedreigende situaties. Evenwel dit is maar een gedeelte van het heelkundig handelen. Het zijn onder de medici veelal chirurgen en met name de oncologisch georiënteerde chirurgen, die zich ook bezighouden met de emotionele kanten van het ziek zijn en beter worden. In de oncologische chirurgie wordt men meer dan eens geconfronteerd met de beperkte successen van operatieve ingrepen, al dan niet ondersteund door chemotherapie en bestraling.

Interessant genoeg is het met name deze groep specialisten die daadwerkelijk belangstelling heeft getoond voor de behoefte aan en mogelijkheden tot emotionele, psychische en zelfs spirituele ondersteuning voor deze patiënten. Zo is Het Behouden Huys in Groningen opgericht onder de bezielende leiding van de econoom Tjerk Huppes samen met de recent overleden oud-hoogleraar chirurgie (Vrije Universtieit Amsterdam) Rob Wesdorp. Deze stichting stelt zich tot doel steun te verstrekken aan kankerpatiënten en familieleden. Ook in Amsterdam is, mede door het enthousiasme van de chirurg Rudy Butzelaar, het Ingeborg Douwes Huis geopend, een inloophuis voor patiënten met kanker en hun familieleden. Hopelijk dragen deze gegevens bij tot een meer genuanceerd beeld van de mens die achter de chirurg staat.

Dr. P.Leguit Chirurg en bestuurslid van het Helen Dowling Instituut Utrecht

    • Dr. P.Leguit Chirurg