Meer geiten, minder varkens

Het aantal varkens, schapen en runderen in Nederland is het afgelopen jaar verder gedaald. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Landbouwtelling, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks uitvoert in samenwerking met het ministerie van Landbouw. De telling is gebaseerd op de informatie die alle Nederlandse boerenbedrijven omstreeks 1 april verstrekken over het aantal dieren, of aantal hectare landbouwgewassen, dat ze in bedrijf hebben.

Het aantal varkens is ten opzichte van vorig jaar met bijna 1 miljoen dieren afgenomen, naar 10,7 miljoen. Ten opzichte van 1995, toen er nog ruim 14 miljoen varkens waren, bedraagt de daling 25 procent. Veel varkenshouders hebben de afgelopen jaren gebruikgemaakt van de opkoopregelingen van de overheid, waardoor de varkensstapel afnam. Het niveau is terug op dat van begin jaren tachtig.

Het aantal runderen (melk- en vleesvee) daalde ten opzichte van vorig jaar met 7 procent naar 3,6 miljoen. Vergeleken met 1995 bedraagt de daling 23 procent. Belangrijkste oorzaak van de daling is dat individuele koeien steeds meer melk leveren, zodat er minder dieren nodig zijn om het quotum vol te melken.

De schapenstapel omvat nu 1,1 miljoen dieren, 100.000 minder dan vorig jaar. Alleen het aantal geiten is in het afgelopen jaar toegenomen, van 255.000 naar 267.000. De telling van het pluimvee is achterwege gelaten. In verband met de vogelpest stonden veel stallen leeg, waardoor de situatie niet representatief is. Vorig jaar waren er 101 miljoen kippen en 2,6 miljoen `overig pluimvee' (met name kalkoenen en eenden).

Het oppervlak voor graan en groenvoedergewassen (voornamelijk maïs) blijkt de afgelopen jaren amper te zijn toe- of afgenomen. Het areaal aardappelen en suikerbieten is wel iets afgenomen. Vooral consumptieaardappelen worden in Nederland minder verbouwd. Het oppervlak bedraagt nu nog 72.000 hectare, in 1995 was dat nog 80.000 hectare. Het oppervlak aan geteelde uien ging juist omhoog. Dit jaar gaat het om 22.000 hectare. In 1995 was dat nog 16.000 hectare.