Droogte noopt tot binnenlaten van zout water

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterschappen Groot-Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck & Wiericke hebben vanmorgen besloten zout water in te laten om het grondwater op peil te houden. Een beregeningsverbod wordt overwogen.

De inlaat van zout water zal zorgen voor verzilting van de bodem, met negatieve gevolgen voor met name de bloementeelt en boomkwekerijen. Het gaat om het veengebied tussen Leiden, Rotterdam en Breukelen.

De inlaat van zout water (uit de Hollandsche IJssel) is om deze reden zo lang mogelijk uitgesteld, maar blijkt wegens de aanhoudende droogte nu toch nodig. De afgelopen dagen werd het zakkende waterpeil als gevolg van de dalende waterstand in de Rijn bestreden met de aanvoer van zoet water uit `alternatieve inlaten'. Het gaat om de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal, die daar anders niet voor worden gebruikt.

Deze alternatieve inlaten blijken echter onvoldoende om het grondwater zodanig op peil te houden dat de beschoeiingen van de dijken en de paalkoppen van huizen in oude stadscentra onder water blijven. Het inlaten van zout water moet voorkomen dat de dijken afbrokkelen en de paalkoppen gaan rotten. Tot het inlaten van zout water werd één keer eerder besloten. Dat was in 1976. Daarna is het gemaal gebouwd dat nu de alternatieve inlaat van zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal mogelijk maakt.

De verzilting van de bodem waartoe nu wordt overgegaan zal met name de sierbloemteelt en de boomkwekerijen treffen. Ook heeft verzilting gevolgen voor het waterleven in sloten en plassen. Geprobeerd wordt de inlaat zo te regelen dat het zoute water het eerst in de minst kwetsbare gebieden terechtkomt.

Het inlaten van zout water wordt door de betrokken hoogheemraad- en waterschappen beschouwd als een `ultieme maatregel'. De hoogheemraad- en waterschappen hadden ook al besloten het waterpeil in veel polders en de boezems met enkele centimeters te verhogen. In een vraaggesprek met deze krant pleit dijkgraaf J. Panman van De Oude Rijnstromen voor de aanleg van zoetwaterreservoirs, in de vorm van onder water gezette polders.

ZOUT WATER: pagina 3