Reïntegratierapport geeft `onjuist beeld'

De conclusie in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vorige week dat het reïntegratiebeleid niet effectief is, geeft een ,,onjuist beeld'' van de werkelijkheid. Dat zeggen onderzoekers van het bureau Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam.

Het SCP-rapport De uitkering van de baan was de neerslag van een onderzoek naar de resultaten van het reïntegratiebeleid tussen 1992 en 2002. Daaruit bleek dat, ondanks de uitgave van vele miljarden euro's (1,2 miljard in 2002), de uitstroom naar werk door uitkeringsontvangers maar weinig is gestegen. Zo bedroeg de uitstroom uit de WAO vorig jaar 3,6 procent, minder dan in 1992 (4,4 procent). Voor zover werklozen uitstroomden naar een baan, was bovendien onduidelijk of het reïntegratiebeleid hierop invloed had gehad. Velen, onder wie overigens niet het SCP zelf, noemden het reïntegratiebeleid hierop `mislukt'.

De SEO verzet zich tegen deze conclusie. ,,Lang niet alle werklozen komen in een reïntegratieprogramma terecht'', zegt L. Kok van de SEO. ,,Alleen de meest kansarme werklozen krijgen zo'n traject. Er gaat veel geld naar een kleine groep. Zelfs als dit hun kansen op een baan vergroot, veroorzaakt dit geen grote verschuivingen op de totale uitstroomcijfers.''

Het SCP heeft de effectiviteit van de afzonderlijke reïntegratieprogramma's niet onderzocht. Dit was volgens de onderzoekers ,,binnen de gehanteerde onderzoeksopzet niet mogelijk''. Volgens de SEO bestaat er echter wel onderzoeksmateriaal over de effectiviteit van reïntegratieprogramma's. Hieruit blijkt volgens de SEO dat scholing op de korte termijn ,,niet effectief'' is bij het vinden van werk. De tijd die wordt besteed aan scholing gaat immers ten koste van werken of het zoeken naar een baan. Bemiddeling bij het zoeken naar een baan heeft volgens de SEO wel nut, evenals het toepassen van sancties als een werkloze zich niet genoeg inspant om aan de slag te komen.

Volgens de auteurs van het SCP-rapport had het onderzoek ,,niet tot doel'' de effectiviteit van reïntegratietrajecten te evalueren. ,,Waarom stellen ze dan op pagina 177 van het rapport letterlijk vast dat de effectiviteit van het reïntegratiebeleid beperkt is'', zegt Kok. ,,Sommige reïntegratiemaatregelen helpen niet, andere wel.'' De SCP-onderzoekers zeggen het hiermee eens te zijn: ,,Wij stellen alleen voor om het geld anders te besteden''. De SCP'ers pleiten voor een sneller begin van reïntegratietrajecten, een combinatie van werk en scholing en het behoud van loonkostensubsidies.

    • Arnoud Veilbrief