Habitatrichtlijn

Ecoloog Joop Schaminée zegt, naar aanleiding van het verschijnen van het boek `Habitattypen', dat er in de hele Europese Unie haast geen land zo'n hoge diversiteit aan natuur heeft als Nederland (W&O, 26 juli). Sla je echter de atlassen van broedvogels, vlinders, hogere planten etc op, dan is de conclusie dat de biodiversiteit (aantal soorten per oppervlakte-eenheid) vanuit Nederland richting zuiden en oosten gaand steeds groter wordt. Dat was al zo in de tijd van Heimans en Thijsse en het verschil wordt door de opgetreden verarming in ons deel van de Europese unie alleen maar groter.

Schaminée zegt ook dat over het algemeen in Nederland de oorspronkelijk aanwezige natuur nog in grote mate behouden is gebleven. Maar de hoeveelheid van bijvoorbeeld het heidelandschap is nog maar een fractie van die van een eeuw geleden. Ook kwalitatief zijn de landschappen achteruitgegaan. Veel kenmerkende organismen zijn bedreigd of verdwenen.

De Habitatrichtlijn heeft bij het publiek vooral bekendheid gekregen door het `inzetten' van kamsalamanders en zeggekorfslakken bij het tegenhouden van bouwprojecten. Volgens Schaminée is de natuurbescherming hier in veel gevallen doorgeschoten. Zelfs zegt hij dat milieuactivisten de richtlijn misbruiken. De werkelijkheid is echter anders: in minder dan vijf procent van de bouwprojecten waar de vogel- en habitatrichtlijn zou moeten worden toegepast, wordt rekening gehouden met belangrijke natuurwaarden.

Schaminée's uitspraak `Geen land heeft zijn natuur zo goed in kaart gebracht' is, in verband met het uitkomen van genoemd boek, een onterechte zelfverheerlijking. Het ministerie van LNV alsmede Schaminée's onderzoeksinstituut Alterra (beide verantwoordelijk voor het boek) doen maar weinig aan het in kaart brengen van onze natuur.

Aan de financiering van de recent uitgebracht SOVON-broedvogelatlas droeg de landelijke overheid voor ongeveer 15 procent bij. Het merendeel van de financiering kwam van fondsen en bedrijven. Al het veldwerk is door duizenden vrijwilligers gedaan. De Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (een bundeling van SOVON Vogelonderzoek, Vlinderstichting, RAVON e.d.) heeft haar gegevens ondergebracht in het Natuurloket. Zij heeft dit gedaan onder de harde voorwaarde dat LNV eindelijk het verspreidingsonderzoek zou gaan financieren. Maar dat gebeurt nog steeds niet. Ieder jaar met een andere smoes, van MKZ, naar vogelpest en nu weer 's lands financiën. Dat is nu echt een situatie die uit de hand loopt en niet die wat toegenomen aandacht voor de zeggekorfslak!