Asielcentra voor studenten

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM) onderzoekt of studenten kunnen worden gehuisvest in leegstaande asielzoekerscentra. Het ministerie heeft hierover binnenkort een gesprek met het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA).

Minister Dekker van VROM beloofde in juni om op Prinsjesdag met een plan van aanpak te komen om de woningnood onder studenten aan te pakken. De door de vermindering van het aantal asielzoekers leeglopende COA-centra zou soelaas kunnen bieden.

Sinds de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet in 2001 komen er minder asielzoekers naar Nederland en is het verblijf van asielzoekers in de asielzoekerscentra verkort. Daarom is het COA in 2002 begonnen met het terugbrengen van het aantal opvanglocaties.

Volgens het COA wordt er vooral met VROM gepraat over de prefab-gebouwen die eigendom zijn van het COA. Een woordvoerder onderstreept dat op veel plekken een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend. Als de centra nu gebruikt worden voor studentenhuisvesting zal de gemeente het bestemmingsplan wellicht moeten aanpassen. Ook het feit dat het COA vaak niet de eigenaar is van de grond waarop het asielzoekerscentrum staat, kan voor problemen zorgen. Maar mocht het niet mogelijk of wenselijk zijn dat een prefab-centrum op de plek waar het nu staat, blijft staan, dan kan het volgens de woordvoerder van het COA ook altijd verplaatst worden.

Merijn de Jong van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) noemt het plan een ,,leuke tijdelijke oplossing, net als het huisvesten van studenten in zeecontainers en sloopwoningen''. Volgens haar lost het idee structureel niks op. Ze twijfel over de kwaliteit en de locatie van de woningen.

Er zijn op dit moment 30.000 studenten die bij woningcorporaties geregistreerd staan als kamerzoekenden. In universiteitssteden als Amsterdam, Utrecht en Tilburg gelden wachttijden van twee jaar of langer.

Volgens de Studentenvakbond zou de invoering van huursubsidie voor kamerbewoners het kamertekort wel structureel kunnen oplossen.