Homohuwelijk 1

Het valt in de deken van West-Friesland te prijzen dat hij in kort bestek de moraalfilosofie/theologie van zijn minderheidsgroepering uiteen poogt te zetten (NRC Handelsblad, 4 augustus). Het valt daarentegen in de deken te laken dat hij zich daarin hult in Calimero-habijt. Immers opmerkingen als ,,de katholieke kerk is geen sektarisch genootschap'' en ,,de reacties op de verklaring van het Vaticaan roepen de sfeer op van anticlericalisme en antipapisme'' zijn óók geen argumenten, en om die laatste ging het de deken toch, gezien de kop `Kom eens met argumenten' van zijn stuk.

Afgezien van zijn opvatting dat in Nederland (nog steeds) een naïeve benadering bestaat met betrekking tot de verhouding tussen morele norm en wetgeving, getuige het ontbreken in Nederland van een constitutioneel hof en een grondwet waaraan andere wetten getoetst mogen worden èn de wel erg `kort door de bocht'-beschrijving van het standpunt van zowel de calvinistische- als de liberale cultuur in Nederland tegenover de natuurwet, is de uiteenzetting helder.

Opvallend genoeg echter, want het gaat/ging toch over het huwelijk, ontbreekt elke verwijzing naar de metafysische (religieuze mag ook) betekenis van het huwelijk. Was er geen sprake van een huwelijk tussen Christus en zijn kerk (Kerk)? Kan het soms zo zijn dat het homo-onvriendelijk (om het maar eufemistisch uit te drukken) geschrift van de bisschop van Rome werd ingegeven door verlegenheid omtrent de `sekse' van de partners in dàt huwelijk? Het ware verhelderend geweest wanneer de deken daarover zijn licht had laten schijnen.

Ook jammer is dat de deken niet aangeeft waarvan de rk-kerk politici die niet moreel handelen (althans `niet moreel' in de Romeinse/West-Friese definitie) nu eigenlijk beticht: zijn die politici amoreel of immoreel?

Tenslotte moet het mij als protestants-katholiek / gereformeerd-katholiek van het hart dat het usurperen van het begrip `katholiek' zonder voorvoegsel, door de rk-kerk lijkt te wijzen op hybris, alsof allen die zich (ook) katholiek, maar niet rooms-katholiek, noemen alvast onder Rome's vleugels worden gedefinieerd. Die opgedrongen `nestwarmte' hoef ik niet, het lijkt mij de warmte van een koekoeksnest.

    • Bram Sonneveld