Comité 2004

Het hoofdartikel van 28 juli meldt: ,,Een groep die zich Comité 2004 noemt, een particulier initiatief waarvan mr. Pieter van Vollenhoven voorzitter is, heeft onlangs bepleit de status van de Antillen te veranderen in die van Nederlandse gemeenten.''

Het Comité vormt een platform voor een groep personen die zich interesseert voor de Nederlandse Antillen en Aruba en die een bijdrage wil leveren aan een verdieping en goed verloop van de relaties tussen de Koninkrijkspartners. Het gebrek aan gemeenschappelijkheid zien de deelnemers van het Comité als het belangrijkste probleem voor spanningen en misverstanden.

Met het oog op de vijftigste verjaardag van het Statuut in december 2004 heeft het Comité zich onder meer ten doel gesteld om ook de institutionele inrichting van het Koninkrijk onder de loep te nemen. Momenteel wordt een nota opgesteld waarin een aantal varianten voor een andere structuur ter discussie wordt gesteld. In één van de varianten wordt de mogelijkheid besproken om het Koninkrijk om te vormen tot een decentrale eenheidsstaat waarbinnen de eilanden in de West een positie zouden kunnen innemen die vergelijkbaar is met die van gemeenten.

Aan het uitbrengen van een advies is het Comité nog niet toe, dat kan pas het geval zijn als de nota na uitgebreide gedachtewisseling uitmondt in een gemeenschappelijke opstelling. Dat (de voorzitter van) het Comité bepleit zou hebben om de status van de Antillen te veranderen in die van Nederlandse gemeenten is derhalve niet correct, aangezien bij de diverse uitingen toch duidelijk is gemaakt dat het om een aanzet voor discussie gaat.

    • J. van Doorn
    • Secretaris Comité 2004