Kwart van Melketiers niet gekwalificeerd

Ruim een kwart van de mensen die in Amsterdam een Melkertbaan hebben ingenomen voldeed niet aan de eisen. Dat blijkt uit onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) Amsterdam dat gisteren is vrijgegeven.

Melkert-banen zijn in het leven geroepen om werkgelegenheid te scheppen voor langdurig werklozen. Landelijk zijn er binnen deze regeling circa 60.000 arbeidsplaatsen. Bij deze Melkertbanen is sprake van twee regelingen: Melkert-1 richtte zich op de non-profit sector en Melkert-2, de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (ID-regeling) op de markt.

Gebleken is dat van 3 procent van de mensen die instroomden in het geheel geen arbeids- of uitkeringsverleden bekend was. ,,Voor deze groep ontbreekt iedere vorm van informatie om de rechtmatigheid van de instroom te kunnen beoordelen'', aldus het RIF.

Gebleken is ook dat ,,een substantieel deel van de instromende personen de uitkerende instantie niet, dan wel te laat, heeft ingelicht over de aanvaarding van een gesubsidieerde arbeidsplaats. Tevens bleek dat ,,meerdere personen uit de onderzochte groep naast de gesubsidieerde arbeidsplaats zich een inkomen verwierf met reguliere arbeid''.

Ook de handelwijze van sommige werkgevers stond haaks op de doelstelling van de regeling: kansarmen terug te voeren naar het reguliere arbeidsproces. De gesubsidieerde werknemers werden vaak – in weerwil van een expliciet detacheringsverbod in de regeling – bij derden te werk gesteld en verdrongen daardoor anderen van een kans op reguliere arbeid.

Het RIF concludeert dat ,,het geheel van de uitstroom beziend aan de hand van het verwerven van reguliere arbeid, het uiteindelijk bereikte resultaat aan de magere kant is te noemen''. In de inleiding van het rapport, dat in opdracht van de gemeente is gemaakt, staat dat ,,niet uit het oog verloren mag worden, dat met deze regelingen aanzienlijke subsidiebedragen zijn gemoeid''.