Greep uit de fouten

Een greep uit de fouten die de Rekenkamer in 2002 heeft geconstateerd.

De jaarrekening van het Diergezondheidsfonds is afgekeurd; onduidelijk is of 76 miljoen euro aan boeren rechtmatig is uitgekeerd in verband met de MKZ-crisis.

Het subsidiebeheer bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schiet tekort. Dit geldt ook voor Justitie.

Het onderzoek naar misbruik met subsidieregels in het hoger en beroepsonderwijs was ,,onvoldoende effectief''.

Bij de aanpak van misbruik van studenten met de studiefinanciering bestaan nog steeds ,,onvolkomenheden''.

Het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geen goede maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds te voorkomen.

Volksgezondheid heeft voor 35 miljoen euro aan huursubsidie ten onrechte verstrekt.

Vergeleken met 2001 is de kwaliteit van het financieel beheer rond bodemsanering van Volkshuisvesting achteruitgegaan.

Bij Justitie is voor 20,5 miljoen euro in de fout gegaan door het niet naleven van Europese aanbestedingsregels. Ook andere ministeries doen dit vaak niet goed.

De haast waarmee begin 2000 is besloten tot de aanpak van bolletjesslikkers op Schiphol heeft geleid tot onzekerheid over de rechtmatigheid van 15 miljoen euro aan uitgaven.

Justitie heeft vorig jaar ten onrechte vakantiedagen aan personeel uitbetaald. Dat mag formeel alleen na ontslag.

Onvolkomenheden in het contractbeheer hebben bij het Korps Landelijke Politiediensten geleid tot een afkeurende accountantsverklaring.

Justitie heeft onvoldoende overzicht over subsidietoewijzing (totaal 2 miljard euro). Subsidiedossiers zijn vaak ongestructureerd en onvolledig.

Politieke partijen hebben zich bij het aanvragen van subsidies onvoldoende gehouden aan de voorwaarden. Verplicht aan te leveren documenten en informatie waren onvolledig.

Het personeelsbeleid bij de Raad van State en de Algemene Rekenkamer is onvoldoende op orde. Met name de controle op salarismutaties en de aanwezigheid van personeel behoeft verbetering.