Fracties in grote lijnen achter regeerakkoord

De fracties van CDA, VVD en D66 stemmen in grote lijnen in met het regeerakkoord waarover de leiders van de drie partijen het gisteren eens zijn geworden. Alle drie de fracties vergaderden tot vanmiddag over de ontwerptekst. De verwachting is dat het tweede kabinet Balkenende in het begin van de week van 26 mei zal worden beëdigd.

In totaal zal het nieuwe kabinet voor 15 miljard euro bezuinigen. Iedereen gaat er in koopkracht op achteruit en in 2007 resteert een tekort op de begroting van 0,5 procent van het bruto binnenlands product.

De onderhandelaars rondden gisteren onder leiding van de informateurs Hoekstra en Korthals Altes hun besprekingen over de ontwerptekst van het regeerakkoord af. Zij spraken af maximaal drie amendementen per fractie toe te staan.

Vanmiddag zouden de onderhandelaars met de informateurs verder onderhandelen over de wensen van de fracties. Morgen ligt dan de definitieve tekst van het regeerakkoord voor en moeten de fracties ,,slikken of stikken''.

Hoewel departementen zullen moeten inkrimpen, zal de werkgelegenheid in de collectieve sector de komende jaren met 70.000 banen stijgen. Het gaat hiet vooral om zorg en onderwijs. Het begrotingstekort zal niet tot nul worden teruggebracht, er resteert in 2007 een tekort van 0,5 procent (2,5 miljard euro) van het bruto binnenlands product op de begroting.

CDA, VVD en D66 houden nadrukkelijk de mogelijkheid open de ambtenarensalarissen en uitkeringen los te koppelen van de loonontwikkeling in de marktsector. Daarmee bezuinigen zij 4,5 miljard euro. De uitkeringen en collectieve salarissen worden op 1 procentpunt onder de verwachte inflatie van 2,5 procent gefixeerd. Hiermee zet het kabinet druk op de CAO-onderhandelingen in de marktsector. De sociale partners worden zo gedwongen ook op maximaal 1,5 procent loonstijging per jaar te gaan zitten. Doen zij de sociale partners dat niet, dan worden zij verantwoordelijk gehouden voor de dan ontstane ontkoppeling.

Ook de sociale zekerheid wordt fors aangepakt. Eerdere plannen om de maximale duur van een werkloosheidsuitkering terug te brengen van vijf jaar naar twee jaar zijn van de baan. De toelatingscriteria voor de WW worden wel aangescherpt.

Op de sociale werkvoorziening zal niet worden bezuinigd, maar wel wordt een groot aantal subsidies om de werkgelegenheid te bevorderen geschrapt.

AMBTENAREN: pagina 3