Aanscherping milieuregels bedrijfsleven

Het Europees Parlement wil de milieu-aansprakelijkheid voor bedrijven aanzienlijk aanscherpen. Zo wordt de reikwijdte van een vorig jaar hierover gepresenteerde ontwerp-richtlijn verder uitgebreid.

Bedrijven moeten bovendien worden verplicht zich voor aansprakelijkheidsrisico's te verzekeren. En burgers moeten gemakkelijker naar de rechter kunnen stappen om schadeloosstelling door milieuschade te eisen.

,,Deze nieuwe regels vormen een van de hoekstenen voor de Europese milieuwetgeving'', zei de Nederlandse parlementsrapporteur Toine Manders (VVD). Hij sprak van een ,,sterke prikkel'' voor het bedrijfsleven om niet te vervuilen.

De milieuministers van de vijftien EU-lidstaten moeten zich nu uitspreken over het geamendeerde voorstel. Milieu-organisaties toonden zich gisteren positief over de aanscherpingen van de regelgeving die het Europarlement met een krappe meerderheid aanvaardde.

De Europese Commissie kwam vorig jaar naar aanleiding van olierampen voor de Europese kust met haar ontwerp-richtlijn over aansprakelijkheid bij schade aan milieu en biodiversiteit. Belangrijkste principe is dat de vervuiler betaalt, zodat wordt voorkomen dat de overheid voor de kosten opdraait.

Het Europarlement wil het begrip biodiversiteit uitbreiden tot alle soorten en natuurlijke habitats die door EU-regels of nationale regels worden beschermd. Ook wordt het aantal uitzonderingen beperkt.

Volgens het Europarlement moeten bedrijven ook aansprakelijk worden gehouden voor milieuschade die op basis van de technische en wetenschappelijke kennis ten tijde van investeringsbesluiten niet kon worden voorzien. Ook een officiële milieuvergunning ontslaat een bedrijf niet van aansprakelijkheid. Over eventuele verzachtende omstandigheden moet volgens het Europarlement een rechter oordelen.

De Europese Commissie deed alleen een aanbeveling voor een aansprakelijkheidsverzekering, maar het Europarlement nam ook hiermee geen genoegen.

Het Europarlement heeft de Commissie voorts gevraagd met een apart voorstel te komen voor milieu-aansprakelijkheid bij genetisch gemodificeerde organismen (gmo's). ,,Na zoveel jaar van debat over dit controversiële voorstel is er nu een reële kans dat het wordt aangenomen voordat de Europese Unie met tien lidstaten wordt uitgebreid'', aldus rapporteur Manders.