Uitlevering

Meestal is het wel leuk om in de krant te staan. Soms, zoals vandaag, wat minder.

In NRC Handelsblad van 7 mei stond een artikel van mijn hand onder de kop `Strafrecht VS moet niet in Europa gaan gelden'.

Het stuk was gebaseerd op een bulletin van de website `Statewatch', waaruit zou blijken dat de VS uitleveringstechnisch als EU-staat wilden worden beschouwd, hetgeen automatisch zou inhouden dat het Europees aanhoudingsbevel ook zou gaan gelden tussen de EU en de VS. Helaas heeft NRC Handelsblad zonder overleg die bronvermelding achterwege gelaten.

Op 8 mei is mij uit betrouwbare bron gebleken dat een en ander op een misverstand bij Statewatch moet berusten. Er is nooit sprake geweest van een dergelijk vergaand voornemen.

Intussen beschik ik ook over de officiële tekst van het ontwerpverdrag tussen de EU en de VS betreffende uitlevering dat op 7 mei in de Kamer besproken is en na het reces nog verder zal worden besproken. Deze tekst is tot voor kort geheim geweest. Op 2 mei 2003 is de geheimhouding vervallen verklaard, wat volgens mijn informatie pas op 6 mei in Nederland bekend is geworden. Ik kende hem dus uiteraard ook niet.

Dat ik op het uiterst verontrustende bericht van Statewatch onmiddellijk in actie ben gekomen, was omdat daarin werd vermeld dat de onderhandelingen op 8 mei zouden worden voortgezet. Voorwaar kort dag en dan moet je iets.

Dat de fundering van mijn artikel ontoereikend is gebleken doet overigens niets af aan de mening die ik ten beste gaf over de problemen die aan uitlevering aan de VS kunnen kleven.

Intussen heb ik de tekst van het ontwerp-verdrag bestudeerd. Ik zie daar ondanks mijn kritische blik op de uitleveringsproblemen met de VS geen probleem in.

Het bilaterale verdrag Nederland/VS blijft materieel gewoon in stand. Het ontwerp is een aanvullende regeling die nagenoeg geheel van logistieke aard is. Bijvoorbeeld wie welke stukken op welke wijze aan wie mag versturen. Voor Nederland verandert er niets aan de materiële uitleveringsprocedure en -toetsing. De positie van de betrokkenen wordt er niet door verslechterd.

Omdat ik de discussie over dit onderwerp liever stuur dan stoor, vond ik het noodzakelijk deze rectificatie te plaatsen.

Leuk is anders, maar bij mij overheerst toch in aanzienlijke mate de opluchting dat er met het beoogde verdrag materieel niets verandert. En dit soort dingen kan natuurlijk voorvallen als de EU zo geheimzinnig doet.

    • Mr. R. Blekxtoon