Groeitempo bevolking daalt verder

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2003 met 15.000 personen toegenomen. In dezelfde periode in 2002 groeide de bevolking nog met 20.000 personen.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds begin 2001 loopt het groeitempo van de bevolking terug. De daling komt zowel door lagere immigratie als door hogere emigratie.

In 2000 groeide de bevolking nog met 123.000 personen. In 2001 liep dit terug tot 118.000 en in 2002 tot 88.000.

In het eerste kwartaal van 2003 zet de daling van het groeitempo zich voort. Als de groei in de rest van dit jaar niet aantrekt, zal de totale bevolkingsgroei in 2003 uitkomen op minder dan 83.000.

Deze afname wordt veroorzaakt door een daling van de immigratie met bijna vierduizend en een stijging van de emigratie met drieduizend. De teruggang wordt echter getemperd door de stijging van het aantal geboorten met 700 en de daling van het aantal overledenen met 800.

In het eerste kwartaal van 2003 werden er 26.000 immigranten geregistreerd. Dit waren er in het eerste kwartaal van 2002 nog 30.000. De sterkste daling doet zich voor bij immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie en bij Antillianen en Arubanen. Verder daalt het aantal immigranten uit landen waar veel asielzoekers vandaan komen, zoals Sierra Leone, Afghanistan, Irak en Iran. Maar de immigratie daalt niet over de gehele linie. Uit de drie `traditionele' immigratielanden (Turkije, Marokko en Suriname) komen juist meer migranten.

In 2001 bereikte de immigratie een piekniveau met een aantal van 133.000. In 2002 daalde het aantal tot 124.000. Voor 2003 wordt een verdere daling tot een niveau onder de 120.000 verwacht.

De emigratie steeg vorig jaar sterk, van 77.000 in 2001 naar 96.000 in 2002. In het eerste kwartaal van 2003 stijgt de emigratie nog verder. Als deze trend zich voortzet zal de emigratie in 2003 ruim boven de 100.000 uitkomen. Dit zou een nieuw record betekenen.

Van de emigranten bestaat 44 procent uit in Nederland geboren personen. De overige 56 procent bestaat uit immigranten die weer uit Nederland vertrekken. Dit zijn vooral arbeidsmigranten.

In het eerste kwartaal van 2003 werden 50.000 kinderen geboren. Dit zijn er vrijwel evenveel als in de overeenkomstige periode van 2002. Het CBS verwacht dat het aantal geboorten in de loop van het jaar zal gaan dalen.

Deze verwachting is gebaseerd op de teruggang in de economie. In het verleden is gebleken dat er een samenhang is tussen het vertrouwen in de economie en het geboortecijfer.

Als het consumentenvertrouwen daalt, vertoont het geboortecijfer anderhalf à twee jaar later een daling. Aangezien de vertrouwensindex sinds begin 2002 sterk is gedaald, kan in de loop van dit jaar een daling van het geboortecijfer worden verwacht.