Coalitie wil Raad Werk en Inkomen kwijt

De onderhandelaars van CDA, VVD en D66 willen de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) afschaffen. Het besluit – dat weerstand oproept bij de sociale partners en de gemeenten – maakt deel uit van forse bezuinigingen op de sociale zekerheid en bureaucratie.

De partijen willen één minister verantwoordelijk maken voor het schrappen in de bureaucratie. Om de kosten van gezondheidszorg de komende jaren in toom te houden, willen zij het eigen risico en de eigen bijdrage van verzekerden fors verhogen.

Dat hebben bronnen rond de onderhandelaars vanmorgen bevestigd. De RWI, waartoe eind 1999 het initiatief werd genomen en die pas vorig jaar bij wet operationeel werd, is een adviesorgaan dat de regering desgevraagd van adviezen voorziet over problemen op de arbeidsmarkt. Jaarlijks gaat er ongeveer 70 miljoen euro om in de RWI, waarvan ongeveer 60 miljoen aan subsidies en 10 miljoen aan kosten voor de raad zelf.

De onderhandelaars willen dat de Sociaal-Economische Raad (SER) de adviestaak van de RWI overneemt, zo bevestigt Kamerlid Verburg van het CDA. De bedoeling is dat gemeenten, die nu geen zetel hebben in de SER, deel gaan uitmaken van een SER-commissie. De sociale partners wijzen dit af, omdat de SER geen praktische adviezen op de korte termijn geeft en de SER wordt betaald door werkgevers en werknemers. Zij noemen het besluit ,,een toonbeeld van onbehoorlijk bestuur''.

Afhankelijk van het aantal ministersposten dat de onderhandelaars willen verdelen (veertien of zestien), wordt er gedacht aan ,,een aparte minister van Ontregeling'', zoals een betrokkene het omschrijft. CDA, VVD en D66 krijgen in de twee voorliggende scenario's respectievelijk acht, zes en twee ministers (bij zestien posten) of zeven, vijf en twee ministers (bij veertien posten).

De oplopende kosten voor de zorg maken ingrijpen in de pakketten en de eigen risico's en bijdrages van verzekerden noodzakelijk, vinden de onderhandelaars. Een nieuw concurrerend zorgstelsel zal ,,zo snel als technisch haalbaar is'' (waarschijnlijk 2006) worden ingevoerd, maar tot die tijd willen CDA, VVD en D66 al maatregelen nemen om te voorkomen dat de premies oplopen. Betrokkenen melden dat met name gedacht wordt aan ingrijpen in de AWBZ (bijzondere ziektekosten), alsmede het `uitkleden' van het ziekenfondspakket. ,,De grens is echter ook duidelijk: wat medisch noodzakelijk is, zal in het pakket blijven'', aldus een mede-onderhandelaar.

De onderhandelaars hebben gisteren al enkele deelakkoorden, onder meer op het gebied van sociale zekerheid, doorgestuurd aan het Centraal Planbureau. Dat zal bepalen hoe groot de effecten van de maatregelen zijn op de economische groei, het begrotingstekort en de werkgelegenheid.

Een totaalpakket aan maatregelen laat nog op zich wachten, omdat partijen op een aantal punten nog van mening verschillen over de gewenste bezuinigingen en intensiveringen. Naar verwachting zal nog voor het einde van de maand een nieuw kabinet geformeerd kunnen zijn, zo schatten ingewijden.