Aantal aanvragen asiel daalt verder

Het totaal aantal asielaanvragen is vorig jaar met bijna de helft gedaald tot 18.667. Hiervan zijn meer dan 7.500 (45 procent) binnen achtenveertig werkuren behandeld. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd jaarverslag van de IND.

Het overgrote deel van de aanvragen die in 2002 bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) binnenkwam, was gericht op gezinsvorming of hereniging, of op het beginnen van een studie of werk in Nederland. Voor het aanvragen van een verblijf op deze gronden is een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig. Het aantal aanvragen hiervoor is met bijna 30 procent gestegen, tot 64.728 aanvragen in 2002. Hiervan werden 39.405 ingewilligd.

Opvallend is de stijging van het aantal Turken, Marokkanen en Surinamers die een aanvraag deden voor voorlopig verblijf. Terwijl het aantal Turken dat een MVV aanvroeg steeg van ruim zesduizend naar bijna negenduizend, nam het aantal asielaanvragen uit deze groep fors af: van 1.400 naar ruim zeshonderd. De meeste asielaanvragen komen van mensen uit oorlogsgebieden als Angola, Sierra Leone en Afghanistan.

De IND kreeg het afgelopen jaar veel klachten over de lange procedures. In 2002 werden er 5.465 klachten ingediend. Bijna 80 procent hiervan ging over de lengte van de procedure. Om de wachttijden terug te dringen heeft de IND een aantal taken van de vreemdelingendiensten overgenomen.

Sinds 1 april dit jaar is de IND verantwoordelijk voor de afhandeling van machtigingen tot voorlopig verblijf (MVV), hiervoor nog een verantwoordelijkheid van de vreemdelingendienst. Hierdoor is vrijwel de gehele procedure tot aanvraag van een verblijfsvergunning in handen van de IND, waardoor de wachttijden verkort kunnen worden. Daarnaast zal de IND vanaf 1 september dit jaar ook de verstrekking van reguliere verblijfsvergunningen voor haar rekening nemen.