`Irak heeft nagelaten laatste kans te grijpen'

Tekst van een nieuwe resolutie die gisteren werd gepresenteerd door de VS, Groot-Brittannië en Spanje.

,,De Veiligheidsraad: Onder verwijzing naar al zijn voorgaande relevante resoluties, met name zijn resoluties 661 (1990) van augustus 1990, 678 (1990) van 29 november 1990, 686 (1991) van 2 maart 1991, 687 (1991) van 3 april 1991, 688 (1991) van 5 april 1991, 707 (1991) van 15 augustus 1991, 715 (1991) van 11 oktober 1991, 986 (1995) van 14 april 1995, 1284 (1999) van 17 december 1999 en 1441 (2002) van 8 november 2002 en alle relevante verklaringen van zijn voorzitter,

In herinnering brengend dat de Raad in zijn resolutie 687 (1991) verklaarde dat een staakt-het-vuren zou zijn gebaseerd op aanvaarding door Irak van de bepalingen van die resolutie, met inbegrip van de verplichtingen van Irak die daarin zijn vervat,

In herinnering brengend dat zijn resolutie 1441 (2002), onderwijl bevestigend dat Irak in wezenlijke schending van zijn verplichtingen is geweest en blijft, Irak een laatste kans verschafte om zijn ontwapeningsverplichtingen onder relevante resoluties na te komen,

In herinnering brengend dat in zijn resolutie 1441 (2002) de Raad besliste dat valse verklaringen of omissies in de verklaring die door Irak is ingediend conform die resolutie en verzuim door Irak op enig moment om te voldoen aan en volledig mee te werken met de tenuitvoerlegging van die resolutie een verdere wezenlijke schending zou vormen,

Constaterend, in die context, dat de Raad in zijn resolutie 1441 (2002) in herinnering bracht dat hij Irak herhaaldelijk heeft gewaarschuwd dat het ernstige gevolgen onder ogen zal zien als resultaat van zijn voortgaande schendingen van zijn verplichtingen,

Constaterend dat Irak een verklaring heeft ingediend conform zijn resolutie 1441 (2002) die valse verklaringen en omissies bevat en heeft nagelaten te voldoen aan en volledig mee te werken met de tenuitvoerlegging van die resolutie,

De gehechtheid van al zijn lidstaten herbevestigend aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Irak, Koeweit en de buurlanden,

Indachtig zijn primaire verantwoordelijkheid onder het handvest van de Verenigde Naties voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid,

Het gevaar overwegend dat Iraks niet-naleving van Raadsresoluties en proliferatie van massavernietigingswapens en lange-afstandsraketten voor internationale vrede en veiligheid vormt,

Vastbesloten om volledige naleving af te dwingen van zijn besluiten en om internationale vrede en veiligheid in het gebied te herstellen,

Handelend onder Hoofdstuk VII van het handvest van de Verenigde Naties,

1 - Besluit dat Irak heeft nagelaten om de laatste kans te grijpen die het in Resolutie 1441 (2002) werd toegekend,

2 - Besluit om de kwestie te blijven volgen.''