Oorlog tegen Irak hoeft niet onvermijdelijk te zijn 4

De noodzakelijkheid van een regimewijziging in Bagdad en de vrijwaring van het gezag van de Verenigde Naties zouden de basis kunnen vormen voor een denkpiste over een mogelijke `derde weg'. Waarom niet een nieuwe eis op tafel leggen die onder de vlag van de VN wordt afgedwongen?

Deze eis zou eruit kunnen bestaan dat Saddam Hussein, behalve ontwapening, ook wordt opgelegd een democratiseringsproces te beginnen, waarbij hij ertoe wordt gedwongen binnen een redelijke termijn de macht af te staan.

Dit overgangsproces zou moeten worden begeleid door een contingent VN-troepen (ook Arabische) dat moet zorgen voor ordehandhaving en controle en dat ter plekke moet blijven tot het nieuwe systeem normaal en evenwichtig functioneert.

Het contingent zorgt er bovendien voor dat al in de overgangsfase het handelsembargo tegen het land kan worden opgeheven, zodat de bevolking niet langer lijdt. De partij van Saddam Hussein krijgt het recht om, wanneer ze aan democratische normen voldoet, mee te doen aan eventuele verkiezingen. Het leger en de politie worden ontbonden en daarna in een neutralere vorm heropgericht. De grondwet voor het nieuwe Irak bevat waarborgen die een herinstallering van het oude regime onder welke vorm dan ook onmogelijk maakt.

Het voorstel komt tegemoet aan de wensen van beide internationale kampen: al het mogelijke doen om een militair conflict te vermijden enerzijds en een regimewijziging anderzijds.

    • Harry van Bokhoven